Archive for the ‘วารสารศึกษาศาสตร์ ฉ.วิจัยบัณฑิตศึกษา’Category

ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ต.ค.- ธ.ค.55

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2555 [Download PDF.file ]

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตปี 6 ฉบับที่ 4

สารบัญ

01 การพัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผลการสอนคณิตศาสตร์ด้านมูลค่าเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
[กุลภัสสร มะเสนา, สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์, สุชีรา มะหิเมือง]

02 ผลการจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสอนแบบส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
[ชินกร คำภูธร, จุมพล ราชวิจิตร, เพ็ญณี แนรอท]

03 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามรูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[ชุณิษรักษ์ หมื่นศรีจูม, ชาญณรงค์ เฮียงราช]

04 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดเชิงมโนทัศน์ วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึมร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จังหวัดบึงกาฬ
[ธีระนันท์ วัฒนะการกุล, อังคณา ตุงคะสมิต]
Read the rest of this entry →

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ก.ค.- ก.ย.55

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2555 [Download PDF.file ]

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตปี 6 ฉบับที่ 3

สารบัญ

01 ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการพัฒนาทักษะการจัดการ 1กับอารมณ์ของนักเรียน
[กัญญ์ณณัฏฐ์ นันตะวงษ์, มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ]

02 การติดตามการดำเนินการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คริสต์ศักราช 2010 โรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์ของรัฐ สังกัดนครหลวงเวียงจันทน์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[ไชยกร ปัญญาทอง, ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์]

03 การศึกษารูปแบบการทำความเข้าใจ เรื่องไฟฟ้า ของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อม ทางการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (CLM) ของ Yager
[เทวฤทธิ์ จันเสริม, จารุณี ซามาตย์]

04 การศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
[นทิตา ศุภวัฒน์, บุษบามินตรา ฉลวยแสง, จอห์น แดรปเปอร์]
Read the rest of this entry →

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.55

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2555 [Download PDF.file ]

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตปี 6 ฉบับที่ 2

สารบัญ

01 ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้สื่อประสม
[กนกกานต์ จิตรสมบูรณ์, วชิระ อินทร์อุดม]

02 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์เรื่องปริมาตรและพื้นที่ผิว โดยใช้แผนผังมโนมติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์
[เกตวลี ศรีทอง, เยาวภา ประคองศิลป์]

03 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
[เกียรติศักดิ์ จันทร, เยาวภา ประคองศิลป์]

04 การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และผลงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7Es) ร่วมกับคำถามปลายเปิด
[จรรยา ชินฝั่น, คงศักดิ์ ธาตุทอง]
Read the rest of this entry →

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.55

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2555 [Download PDF.file ]

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตปี 6 ฉบับที่ 1

สารบัญ

01 ผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ทัศนธาตุ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
[กิติพร เกตุแก้ว, วัชรินทร์ ศรีรักษา]

02 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
[จารุวรรณ ศรีสวัสดิ์, สถาพร ขันโต]

03 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องบรรยากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (CLM) ของ Yager
[ชนิดาพร พลนามอินทร์, น้อยทิพย์ ลิ้มยิ่งเจริญ]

04 สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
[ชรินรัตน์ สีเสมอ, สถาพร ขันโต]

Read the rest of this entry →

ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค.54

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2554 [Download PDF.file ]

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตปี 5 ฉบับที่ 4

สารบัญ

01 การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ เรื่ อง ประชาธิปไตย โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 4 MAT สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
[นพณัฐ แสงจารุ, นิลมณี พิทักษ์]

02 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมี เรื่ องกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
[น้องนาง ปรืองาม, น้อยทิพย์ ลิ้มยิ่งเจริญ]

03 การรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ของ Yuenyong (2006)[นิธิรัตน์ อาโยวงษ์, วิมล สำาราญวานิช]

04 การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ อง เคมีอินทรีย์ และจิตวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเรียนรู้ แบบ KWLประกอบผังมโนทัศน์ และการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
[บุษวรรณ บุญแนน, นุชวนา เหลืองอังกูร]

Read the rest of this entry →

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.54

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่ 5 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2554 [Download PDF.file ]

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตปี 5 ฉบับที่ 3

สารบัญ

01 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ ร่วมมือกันเรียนรู้แบบ STAD เรื่ อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
[ กมลทิพย์ กุลกิจ, เกื้อจิตต์ ฉิมทิม, เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์ ]

02 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
[คำไข น้อยชมภู, เกื้อจิตต์ ฉิมทิม, เจียมศักดิ์ ตรีศิริรัตน์]

03 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสำาเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[ดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์, ชัญญา อภิปาลกุล]

04 การศึกษามโนมติเรื่ องสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ในชุมชนการต้มเกลือสินเธาว์ประกอบการสอนโดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
[ธิดารัตน์ ทองดี, ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง]

Read the rest of this entry →

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.54

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2554 [Download PDF.file ]

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตปี 5 ฉบับที่ 2

สารบัญ

01 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

[ นาถศิริ มุพิลา, วัลลภา อารีรัตน์, อรุณศรี อึ้งประเสริฐ ]

02 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้โปรแกรม

The Geometer’s Sketchpad เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้

[ นิสานันท์ ชามะรัตน์, ชาญณรงค์ เอียงราช ]

03 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชัน เรื่องโจทย์ปัญหาทศนิยม โดยใช้วิธีสอนแบบ 5Es สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

[ นุชจรินทร์ รื่นรมย์, หล้า ภวภูตานนท์ ]

04 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชา งานธุรกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น [ ประครอง สอนกุลภักดี, สุมนชาติ เจริญครบุรี ]

Read the rest of this entry →

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.54

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2554 [Download PDF.file ]

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตปี 5 ฉบับที่ 1

สารบัญ

01 วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มย่อยที่ 4 [ กรรณิกา อัครปทุม,  เสาวนี  ตรีพุทธรัตน์]

02 การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี [ เกรียงไกร เพชรเสถียร,  ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข]

03 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในประเทศไทย[ จริยา  สงวนรัตน์,  เพ็ญณี  แนรอท]

04 ผลของโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการให้คำปรึกษาของเพื่อนที่ปรึกษา[ จันทิมา ทอดสนิท,  ฉันทนา  กล่อมจิต]

Read the rest of this entry →

ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ ต.ค.-ธ.ค.53

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่ 4 ฉบับพิเศษ ตุลาคม – ธันวาคม 2553 [Download PDF.file ]

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตปี 4 ฉบับพิเศษ

สารบัญ

01 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเปรียบเทียบเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในมโนมติ เรื่องสมดุลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [ วิทยา ภาชื่น,  ไพศาล สุวรรณน้อย]

02 ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่มีต่อการพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [ วิภาดา บรรทุมพร , ไพศาล สุวรรณน้อย  ]

03 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) [ ศรัญยุทธ  วิริยสถิตย์กุล, สถาพร ขันโต  ]

04 ความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพื่อเปลี่ยนมโนมติ [ ศิริพรรณ ศรีวรรณวงษ์, ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ]

Read the rest of this entry →

ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค.53

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2553 [Download PDF.file]

บรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตปี่ 4 ฉบับที่ 4

สารบัญ

01 การใช้แบบฝึกทักษะกีฬาเซปักตะกร้อสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [ โกสินทร์ วิสุทธิ์ศรี  นิตยา เปลื้องนุช ]

02 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การคูณ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT [ ไกษร เมืองแก้ว  สถาพร ขันโต ]

03 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบ้าน เรื่อง การแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การสอนแบบโครงงาน [ งามพิศ ศรีเฉลา  สถาพร ขันโต ]

04 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [ จุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน  เยาวภา ประคองศิลป์]

Read the rest of this entry →