Author Archive

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.53

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2553 [Download PDF.file]

บรรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่ 4 ฉบับที่ 3

สารบัญ

01 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [ กนกพร พรหมสุวรรณ สมปัต ตัญตรัยรัตน์ ]

02 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เพศศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน [ เกียรติศักดิ์ วงษ์จันทอง  จุมพล ราชวิจิตร ]

03 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ KWL Plus [ ไกรษร ชายฮวด  นิตยา เปลื้องนุช ]

04 การพัฒนากิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคงทนในการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R [ ดุษฏี นาหาร  นิตยา เปลื้องนุช ]

Read the rest of this entry →

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.53


วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2553 [Download PDF.file]

รายชื่อบรรณาธิการ วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษาปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2553

สารบัญ

01 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 [ กฤษณธรรม ถาพันธุ์  ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์  รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ ]

02 การจัดการความรู้ ในโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2: กรณีศึกษา [ ขวัญจิรา ภูครองตา  เสาวนี ตรีพุทธรัตน์ ]

03 ผลการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมของ CARIN เรื่อง ทรัพยากรสัตว์ป่า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [ จารุณี เทียมสองชั้น คงศักดิ์  ธาตุทอง ] Read the rest of this entry →

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.53วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  มกราคม – มีนาคม 2553 [Download PDF.file]

01 ผลของการสอนแบบโครงการ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [ เกศสุดา จันทร์เจริญ  ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ ]

02 การใช้โปรแกรมฝึกการคิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อพฒนาจิตสารธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [ โกวิทย์  พงษ์ภักดี  ฉันทนา กล่อมจิต ]

03 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม [ ขนิษฐา อินทะศรี   วิมล  สำราญวานิช ] Read the rest of this entry →

ฉบับพิเศษ

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ฉบับพิเศษ [ Download PDF.file ]

รายชื่อบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ฉบับพิเศษ

01 การสร้างแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 [กีรติ เชียงเหงี่ยม, ประภาพร ศรีตระกูล]

02  สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ของโรงเรียนสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [เกษแก้ว บุญบาล, ดร.ดำรัส ดาราศักดิ์]

03 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ [โกวิท ฉวีรักษ์, ดร.กนกอร สมปราชญ์] Read the rest of this entry →

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 52

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 52 [ Download PDF.file ]

รายชื่อบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 52

01 การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอน Synectics [สมภพ เฮ้ามาชัย, ดร.นิตยา เปลื้องนุช]

02 ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรมซื่อสัตย์ ของเยาวชนในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น [สุธีรา ปอศรี, ดร.กาญจนา  ไชยพันธุ์]

03 การใช้กิจกรรมการสอนที่เน้นกระบวนกาคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [กนกรวี  จำปาวงษ์,  ดร.นรีวรรณ พรหมชุม]

Read the rest of this entry →

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.52วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.52 [Download PDF.file]

รายชื่อบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.52

01 ความต้องการการออกกำลังกายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ [กิตติธร กลางประพันธ์, ดร.ชาญเวช ธรรมเสาวภาคย์]

02  กระบวนการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประเภทที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 [เขตรรัตน์ บุญหล้า,  ดร.เสาวนี  ตรีพุทธรัตน์]

03 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกพัตต์ โดยใช้และไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยฝึกของนักกอล์ฟสมัครเล่น [ปรีชา กลิ่นรัตน์,  วริศรา ศรีสวัสดิ์]

Read the rest of this entry →

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค.51

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค.51 [ Download PDF.file ]

รายชื่อบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค.- ธ.ค.51

01 ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องอาหารและสารอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [จารุณี  ใจซื่อ, จุมพล ราชวิจิตร]

02 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การสอนรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ [จุลพัฒน์ตรา  บุตเขียว,  วิมล สำราญวานิช]

03 พฤติกรรมการสอนของครูผู้สอนวิชาพลศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 [จำลอง ไชยภาฤทธิ์, ดำรัส ดาราศักดิ์] Read the rest of this entry →

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.51

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.51 [Download PDF.file]

รายชื่อบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.51

01 รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียน [กมลชนก วงวาฬ]

02 ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยของการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [การวีร์ หว่างพันธ์]

03 วิถีชีวิตของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ [เกษมสันต์ อังกระโทก] Read the rest of this entry →

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.50วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.50 [ download PDF.file]

รายชื่อบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.50

01 ผลของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการดูแลบุตรออทิสติกของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมของบุตรออทิสติก [กรวรรณ ภูทองก้าน, ดร.นีออน พิณประดิษฐ์]

02 การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตำบลคำแคน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3) [จินดา กาวงษ์กลาง, ลัดดา  ศิลาน้อย, นิลมณี พิทักษ์]

03 ผลของนิทานใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาพฤติกรรมรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย [จินตนา จันทร์ดา, ดร.นีออน พิณประดิษฐ์] Read the rest of this entry →

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค.50

วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2550 [Download PDF.file]

รายชื่อบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2550

01 สภาพปัจจุับัน ปัญหา ความต้องการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน : กรณีศึกษา โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น [กัญญชลา นิสยันต์, จุมพล ราชวิจิตร]

02 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [จำปรีญา อุตรา, ดร.วัลลภา อารีรัตน์, อรุณศรี อึ้งประเสริฐ]

03 วิถีชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ชัยวัฒน์ พรหมลิ, ดร.สุมนชาติ เจริญครบุรี]

Read the rest of this entry →