วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกำหนดออกเป็นราย 3 เดือน คือ มกราคม – มีนาคม, เมษายน – มิถุนายน, กรกฎาคม – กันยายน และตุลาคม – ธันวาคม จัดพิมพ์โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นสื่อกลางในการนำเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งยังจัดส่งเผยแพร่ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในประเทศด้วย บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกบทความนั้น จะต้องผานความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องและสงวนสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2535

วารสารล่าสุด


        ยังไม่มีวารสารเล่มล่าสุด

วารสารปี 2560


Visiter

เข้าชมวันนี้
ออนไลน์