ความหมายของรายการเลือก ในหน้าแรก

 

ข่าวสาร หมายถึง ข่าวหรือข้อความที่ผู้ส่งต้องการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลอื่นๆ ในหน่วยงาน เป็นข้อความที่มีความยาวไม่มากนัก แต่ถ้ามีรายละเอียดมากจะจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลและส่งแนบมาพร้อมกับการส่งข่าว

บทความ หมายถึง ข้อความที่เขียนเป็นเรื่องราว เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดการเรียนรู้ หรือเพิ่มพูนทักษะ ทั้งนี้ รายละเอียดที่ส่งไปที่ e-office มีพื้นที่ให้แสดงผลมากกว่าการส่งข่าวแต่ถ้ามีรายละเอียดมากจะจัดเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลและส่งแนบมาพร้อมกับการส่งบทความ

แฟ้มข้อมูล หมายถึง แฟ้มเอกสารในรูปแบบหลายชนิด เช่น Doc,Xls,Ppt,Jpg,Gif,Png,Swf และอื่นๆที่ต้องการส่งไปยังผู้รับ ทั้งนี้สามารถเลือกส่งไปยังทุกคน หรือเป็นหน่วยงาน หรือเป็นรายบุคคลได้

คำคม หมายถึง คำคมที่คณบดีส่งถึงทุกท่าน

รายชื่อสมาชิกทั้งหมด หมายถึง รายชื่อ พร้อม รหัสประจำตัวผู้ใช้ เรียงลำดับตามหน่วยงาน

ภารกิจของคณบดี หมายถึง ตารางปฏิบัติภารกิจในแต่ละวัน

หัวข้อเรื่อง