คณาจารย์ศึกษาศาสตร์รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ” ประจำปี 2553
 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2553” เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียง และมีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในวันที่ 7 เมษายน 2553 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข. โดยเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 ซึ่งในปีนี้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 10 คน พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อผู้ได้รับพระราชทานรางวัลศรีมอดินแดง และ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวม 5 คน ผู้ที่ได้รางวัลจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติและนานาชาติ 48 คน พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน 40 คน สายสนับสนุน 3 คน บุคลากรและหน่วยงานด้านการวิจัย 29 ราย บุคลากรที่สำเร็จปริญญาเอก 50 คน
 
 

 
โดยคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ที่เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน มีดังนี้ 1. รองชนะเลิศอันดับสอง นักวิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัย ระดับดีเยี่ยม สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ดร.โชคชัย ยืนยง 2. ผู้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ รศ. สมปัต ตัญตรัยรัตน์ (รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร) 3. ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนระดับดีเด่น (ระดับคณะ) ได้แก่ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ 4. ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษาระดับดีเด่น (ระดับคณะ) ได้แก่ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ 5. ผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านการให้บริการวิชาการระดับดีเด่น (ระดับคณะ) ได้แก่ รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในฐานะคณะที่มีผลงานด้านการวิจัย ระดับดีเยี่ยม สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นที่น่ายินดีว่า บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี พ.ศ. 2551-2552 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส ดร.จารุณี ซามาตย์ ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ดร.สังเวียน ปินะกาลัง และดร.อิศรา ก้านจักร
   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายจักรพงษ์ ทองผาย
วันที่ : 20/04/10 - 13:55  เปิดอ่าน 907 ครั้ง