ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก Naruto University of Education อธิการบดี มข. ร่วมเลี้ยงรับรอง
 

 
ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา คณาจารย์จาก Naruto University of Education ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof. Dr. Noboru SAITO ได้ร่วมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา (CRME) คณะศึกษาศาสตร์ มข. พร้อมบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมและสังเกตการสอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการเลี้ยงรับรอง พร้อมด้วย รศ.ดร.สุลัดดา ลอยฟ้า รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และ รศ.เอื้อจิตร พัฒนจักร นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตรศึกษาจาก Naruto University of Education ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย Prof. Dr. Noboru SAITO (คณบดีจาก School of Natural and Living Sciences Education) Assoc. Prof. Dr. Takashi HIROSE และ Assoc. Prof. Dr. Miyo AKITA (คณาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร์) ณ ร้านอาหารตะเกียง จ.ขอนแก่น
 
 

 
ซึ่งการมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ ภารกิจสำคัญของ Prof.Dr.Noboru SAITO และคณะ คือการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และหนึ่งกิจกรรมสำคัญในโครงการดังกล่าวคือความร่วมมือในการแปลหนังสือ "Mountain Climbing Learning Method" เขียนโดย Prof. Dr. Noboru SAITO เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งได้มีความร่วมมือกับศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภารกิจสำคัญอีกประการคือการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ Naruto University of Education เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับความร่วมมือที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้า นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านยังได้เยี่ยมชม และเข้าสังเกตการจัดการเรียนการสอนชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ อ.ซำสูง และโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น อ .เมือง จ.ขอนแก่น โรงเรียนในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. และยังได้เข้าร่วมการสะท้อนผลชั้นเรียนร่วมกับคณะครูในโรงเรียน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาชั้นเรียนต่อไป และในโอกาสพิเศษนี้ Prof. Dr. Noboru SAITO ยังได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การประเมินชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ : แบบประเมินความสามารถของครู” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 (Internship Student) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมการบรรยายพิเศษดังกล่าว # ภาพ/ข่าว เบญจวรรณ ชัยปลัด ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา
   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายจักรพงษ์ ทองผาย
วันที่ : 20/08/09 - 21:21  เปิดอ่าน 1059 ครั้ง