ฝ่ายวิจัยจัดอบรมการเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
 

 

 

ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นการแนะแนวทางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนตำราเพื่อส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 1212 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์

 
 

อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง
 

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนตำรา องศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านข้อกฏหมาย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

   

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
   

รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 8/06/18 - 10:35  เปิดอ่าน 135 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ มข.เจ้าภาพร่วมมหกรรมการศึกษาระดับชาติ EDUCA 2018
Grand Openning Innovation Club By GSB ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Start UP และ SMEs
คณบดีศึกษาศาสตร์องค์ปาฐกในการประชุมThe 5th AECon ณ อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น-ไทย ร่วมมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะศึกษาศาสตร์จัด “ร้อยรักถักทอใจ สายสายใยมุทิตา” ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561