เหรียญแรกกีฬาเปตอง
 

 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์  ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในนามผู้แทนคณะที่รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์" ได้เป็นประธานในการมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเปตอง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

ณ สนามเปตองมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีทีมต่างๆที่ได้รับรางวัลดังนี้

 

ประเภททีมชาย 3 คน 

ชนะเลิศ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล ทีมที่ 1

รองชนะเลิศ  อันดับ 1 เหรียญเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทีมที่ 1

รองชนะเลิศ  อันดับ 2 เหรียญทองแดงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทีมที่ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทีมที่ 1

 

ประเภททีมหญิง 3 คน 

ชนะเลิศ เหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทีมที่ 1

รองชนะเลิศ  อันดับ 1 เหรียญเงินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมที่ 2

รองชนะเลิศ  อันดับ 2 เหรียญทองแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีมที่ 1

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีมที่ 1

 
 

 

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายทองสุข ศีรี
วันที่ : 5/06/18 - 16:09  เปิดอ่าน 96 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ มข.เจ้าภาพร่วมมหกรรมการศึกษาระดับชาติ EDUCA 2018
Grand Openning Innovation Club By GSB ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Start UP และ SMEs
คณบดีศึกษาศาสตร์องค์ปาฐกในการประชุมThe 5th AECon ณ อินโดนีเซีย
ญี่ปุ่น-ไทย ร่วมมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะศึกษาศาสตร์จัด “ร้อยรักถักทอใจ สายสายใยมุทิตา” ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561