ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต
 

 

 

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประสานงาน และครูพี่เลี้ยง สถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
 

เพื่อให้สถานศึกษาได้รับทราบถึงนโยบายเรื่องการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆ ที่สถานศึกษาได้ประสบเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งร่วมบรรยายพิเศษถึงสถานการณ์การศึกษาในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้สถานศึกษารับทราบนโยบายการปฏิบัติการสอน และรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์”

 

โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจำนวน 584 คน ในสถานศึกษาเครือข่าย 120 แห่ง ทั้งในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 16/05/18 - 17:09  เปิดอ่าน 26 ครั้ง
 
 
 
 
เปิดรับสมัครเพิ่มเติม!! โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นศึกษาศาสตร์ มข
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี 39ปี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการละสังขารของพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ศึกษาศาสตร์ร่วมยินดีครบรอบ 39 ปี คณะทัตแพทยศาสตร์ มข.
ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ณ โรงอาหาร คณะศึกษาศาสตร์ มข.