มข.เปิดชั้นเรียนระดับชาติ หนุนครูแนะเด็กคิดเองยั่งยืน
 

 

  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  ร่วมกับสถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตรศึกษาและศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 12

 
 

 

โดยมี รองศาสตราจารย์ เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานเปิดงาน และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ทั้งนี้มีครูจากทั่วประเทศร่วมงานกว่าพันคน  ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เผยว่า  สำหรับกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้กิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  หรือ (Professional Learning Community : PLC) จัดขึ้นทุกปี โดยครั้งนี้เป็นปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study)  และวิธีการแบบเปิด ( Open Approach) สร้างชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพครู ผ่านการประชุมวิชาการ การแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการศึกษา และถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์  ทั้งนี้ตนมีข้อกังวลเกี่ยวกับการวิจัยโดยเฉพาะวิจัยด้านการศึกษาต้องใช้ระยะเวลานาน หากนโยบายรัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการมีความนิ่งพอจะทำให้การทำงานของครู และนักวิจัยเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จผลมากยิ่งขึ้น
       “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการชั้นเรียนมากว่า 15 ปี โดยเริ่มต้นเพียง 2 โรงเรียนในปี 2549 เมื่อผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นจึงขยายมาเป็น 24 โรงเรียนในปี 2552  และปัจจุบันมีมากกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยสิ่งสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น  แต่นักเรียนมีความสุขสนุกกับชั้นเรียน และสามารถคิดเป็นด้วยตนเองอย่างยั่งยืน และการประชุมครั้งนี้เปรียบเหมือนการนำนวัตกรรมในรายวิชาต่างๆมาแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน  จึงถือเป็นการแลกเปลี่ยนระดับชาติ”
        นางรัชฎาพร  สิงคิบุตร  ครูโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า  ตนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภายใต้โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม โดยได้อบรมหลักสูตรพัฒนาครูมากกว่า 5 ครั้งแล้ว  เมื่อนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิดไปปรับใช้กับนักเรียนประถมศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนดีขึ้น และมีความสนุกสนใจการเรียนมากขึ้น  
        “หลังเข้ารับการอบรมจึงพบว่าการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนคิดเป็นเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าสอนให้เด็กคิดตามแบบท่องจำ โดยได้นำมาปรับใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่เราสอนอยู่ พบว่านักเรียนมีความสนใจสนุกกับการเรียนมาก”
         ภายในงานมีครูกว่าพันรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Open Approach Lesson Study PLC ภาคปฏิบัติจริงในโรงเรียน  และมีการสาธิตนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study)  และวิธีการแบบเปิด ( Open Approach) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ข่าว : จิราพร ประทุมชัย กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 27/03/18 - 11:30  เปิดอ่าน 116 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 41 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
การบริหารการศึกษาจัดบรรยายพิเศษ “การบริการสถานศึกษายุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านคณิตศาสตรศึกษาโลก