“วันผลิช่อที่สาธิต” พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาลโรงเรียนสาธิต มข.
 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรม “ผลิช่อที่สาธิต” และพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จในชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและร่วมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายอนุบาลศึกษา

 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “เนื่องจากปฐมวัยศึกษามีเป้าหมายที่ต้องการสร้างเยาวชนรุ่นเล็กที่มีคุณลักษณะดังกล่าง คือ สุขภาพดี คุณธรรมงาน ใฝ่การค้นคว้า การที่นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้รอบรั้วอนุบาลสาธิตฯ ตลอดระยะเวลา 2 ปี เป็นการวางรากชีวิตที่ดี ที่ได้รับการปลูกฝังส่งเสริมแบบอย่างของความดีงาน ตลอดทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดความภาคภูมิใจของครอบครัว”


“กิจกรรมวันผลิช่อที่สาธิต” เป็นการจัดการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล ที่พร้อมสำเร็จชั้นอนุบาล 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความมั่นใจ และความกล้าแสดงออกในความสามารถด้านดนตรีกับการเคลื่อนไหวประกอบเพลงรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยนักเรียนที่สำเร็จชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายอนุบาลศึกษา จำนวน 262 คน

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 14/03/18 - 15:52  เปิดอ่าน 141 ครั้ง
 
 
 
 
ญี่ปุ่น-ไทย ร่วมมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะศึกษาศาสตร์จัด “ร้อยรักถักทอใจ สายสายใยมุทิตา” ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมในพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ The University of Missouri
ศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์