“วันผลิช่อที่สาธิต” พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาลโรงเรียนสาธิต มข.
 

 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายอนุบาลศึกษา จัดกิจกรรม “ผลิช่อที่สาธิต” และพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จในชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและร่วมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายอนุบาลศึกษา

 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “เนื่องจากปฐมวัยศึกษามีเป้าหมายที่ต้องการสร้างเยาวชนรุ่นเล็กที่มีคุณลักษณะดังกล่าง คือ สุขภาพดี คุณธรรมงาน ใฝ่การค้นคว้า การที่นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้รอบรั้วอนุบาลสาธิตฯ ตลอดระยะเวลา 2 ปี เป็นการวางรากชีวิตที่ดี ที่ได้รับการปลูกฝังส่งเสริมแบบอย่างของความดีงาน ตลอดทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดความภาคภูมิใจของครอบครัว”


“กิจกรรมวันผลิช่อที่สาธิต” เป็นการจัดการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล ที่พร้อมสำเร็จชั้นอนุบาล 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความมั่นใจ และความกล้าแสดงออกในความสามารถด้านดนตรีกับการเคลื่อนไหวประกอบเพลงรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยนักเรียนที่สำเร็จชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย (ศึกษาศาสตร์) ฝ่ายอนุบาลศึกษา จำนวน 262 คน

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 14/03/18 - 15:52  เปิดอ่าน 121 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 41 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
การบริหารการศึกษาจัดบรรยายพิเศษ “การบริการสถานศึกษายุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านคณิตศาสตรศึกษาโลก