ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ก้าวสู้เส้นทางครูมืออาชีพ
 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิชาชีพครู จำนวน 474 คน ในโครงการ “เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม” ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการสร้างความทรงจำที่ดี  ทั้งต่อคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันบ่มเพาะ อบรม ขัดเกลา ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูทุกคน และยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา มีความพร้อมในการที่จะสอบบรรจุครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้โอวาทในพิธีสมมาบูชาครู และ อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานกล่าวรายงาน


รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวให้โอวาท “หัวใจสำคัญของการทำงาน คือ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ ของหน่วยงานหรือองค์กรเป็นอันดับแรก แล้วผลประโยชน์ส่วนตนจะเกิดตามมาเองโดยไม่รู้ตัว ในสภาวะของการแข่งขันด้านวิชาชีพครูในปัจจุบัน ผู้ที่มีความพร้อม และกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาเท่านั้น ที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างที่ตนเองตั้งใจไว้ เมื่อเป็นครูแล้ว ต้องหมั่นขัดเกลาสติปัญญา หมั่นศึกษาเทคโนโลยี เพื่อให้ก้าวทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญของการประกอบวิชาชีพครูนั้น คือการทำงานด้านวิชาการควบคู่ไปกับการทำวิจัย มีคุณธรรม และจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเหมาะสม เพราะฉะนั้นแล้ว เราจะต้องมีพื้นความรู้ที่ดี มีความอดทนเป็นพื้นฐาน ทุ่มเท และเสียสละกำลังส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จึงจะสามารถอยู่ได้  ในทุกสภาวการณ์ได้ และขอเน้นย้ำให้ทุกคนมี 3 สิ่งต่อไปนี้ ก่อนที่ทุกคนจะออกไปเผชิญกับโลกภายนอกกับหน้าที่ของ คำว่า “ครู”

1) ต้องไม่กลัวที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆ   2) ต้องกล้าที่จะฝัน 3) ต้องมุ่งมั่นที่จะทำ เมื่อมีความฝันแล้ว ต้องลงมือทำ และทำให้ความฝันนั้นเป็นจริง “สิ่งสำคัญที่สุด ไม่ได้อยู่ที่ เรามีอะไร...แต่เราสร้างอะไร จากสิ่งที่เรามี” และวันนี้พวกเราทุกคน คือผลผลิตที่คณะศึกษาศาสตร์ ภาคภูมิใจ เพราะคณาจารย์ทุกท่านได้บ่มเพาะ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน จนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะก้าวออกไปทำหน้าที่ครูที่ดีต่อไปในอนาคตแล้ว ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในวิชาชีพครู”

อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า “คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ได้จัดโครงการ “เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม” ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการสร้างความทรงจำที่ดี  ทั้งต่อคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันบ่มเพาะ อบรม ขัดเกลา ประสิทธิ์ประสาท วิชาความรู้ให้กับนักศึกษาวิชาชีพครูทุกคน เพื่อนำวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาไปประกอบวิชาชีพครูอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป ในปีนี้มีนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น  474 คน”

 

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, การอภิปราย เรื่อง “เตรียมตัวอย่างไร ให้สอบติดครูผู้ช่วย” โดยศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์, พิธีสมมาบูชาครู เป็นพิธีที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาได้ระลึกถึง พระคุณครูบาอาจารย์ที่คอยชี้แนะ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา, พิธีบายศรีสู่ขวัญอำลารุ่นพี่ ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษา และการบรรยาย "แนวทางการเตรียมตัวสอบบรรจุครูผู้ช่วย"

   

อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 13/03/18 - 17:34  เปิดอ่าน 165 ครั้ง
 
 
 
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอแนวคิดในการประชุมระดมสมองจัดโดยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MBA มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์