แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมในการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
 
 
 
 

ให้ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายดำเนินการ ดังนี้

1. การแต่งกาย ให้ผู้เข้ารับการทดสอบแต่งกายด้วยชุดกีฬาของโรงเรียนหรือชุดกีฬาที่ตนเองถนัด

2. ให้ผู้เข้ารับการทดสอบรายงานตัวเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตั้งแต่ เวลา 08.00 – 09.30 น. ถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ 

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันเข้ารับการทดสอบ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. แบบแสดงความยินยอมในการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สามารถ Download ได้ตามเอกสารแนบ)

 

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายต้องมีหนังสือให้ความยินยอมเข้าทดสอบสมรรถภาพทางกายจากผู้ปกครอง นำส่งต่อกรรมการรายงานตัว มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ 

                 

   
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางสาวภาวินี ปานทุ่ง
วันที่ : 20/02/18 - 09:10  เปิดอ่าน 2467 ครั้ง
 
 
 
 
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ The 12th National Open Class
สมาคมผู้ปกครองฯ มอบ 100,000 บาท สมทบจัดตั้ง มูลนิธิ 50ปี ศึกษาศาสตร์
“วันผลิช่อที่สาธิต” พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาลโรงเรียนสาธิต มข.
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ก้าวสู้เส้นทางครูมืออาชีพ
“เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก”
คณบดีศึกษาศาสตร์ตัวแทนไทยร่วมเสวนา 15th JEF for SDGs ณ ประเทศญี่ปุ่น