ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลััยขอนแก่นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า การวัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษาในประเทศไทยในยุด 4.0” ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์

 
 

 

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวรายงาน

“ด้วยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวัดผล ประเมินผล สถิติและวิจัย ทางการศึกษาของประเทศไทย ได้ร่วมกันดำเนินการจัดประชุมสัมมนา โดยตระหนักถึงความำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ ระหว่างคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปในด้านการวัดผล การประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางการศึกษา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 26 มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 500 คน จากสถาบันต่างๆ มากกว่า 50 สถาบัน” รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี ฤกษ์จารี กล่าวในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมฯ

รองศาตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “การประชุมวิชาการระดับชาติการวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ ถือเป็นเวทีสำคัญของการและเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และความก้าวหน้าทางวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ นิสติ นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปด้านการวัดผล การประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางการศึกษา”

 

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ โดยเฉพาะการได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล ประเมินผล สถิติ และวิจัยการศึกษา ทั้งสี่ท่านตอบรับเป็นองค์ปาฐก (Keynote Speaker) ในงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้ คือ Professor Mark Wilson บรรยายเรื่อง “How do we know that we are measuring the “right stuff ? ” ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี บรรยายเรื่อง “สมรรถนะสำหรับนักวัดผลในยุค 4.0” รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ บรรยายเรื่อง “การทดสอบในยุคปัจจุบันและอนาคตของไทย” และศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช บรรยายเรื่อง “การออกแบบการวิจัยอิงการออกแบบ” ล้วนเป็นประเด็นเกี่ยวกับแนวโน้มของการวัดผล ประเมินผล และวิจัยทาง การศึกษาของสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในการเสวนาหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า การวัดผล การประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางการศึกษาของประเทศไทย” ผู้ร่วมเสวนาในประเด็นดังกล่าวล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนสำคัญของประเทศ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. (กิตติมศักดิ์) นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์ อาจารย์ปรีชา เครือวรรณ โดยมี อาจารย์ ดร. สมศักดิ์ ลิลา นายกสมาคมการวัดผล ประเมินผล และวิจัยทางการศึกษาแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ คณะผู้จัดงานได้รับเกียรติจากนักวิชาการหลายท่านได้ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์ รวมทั้งผลจากการประกาศเปิดรับงานวิจัยและบทความพบว่า มีบทความเข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 34 บทความ ประกอบด้วย บทความวิชาการ 2 เรื่อง บทความวิจัยเพื่อนำเสนอแบบโปสเตอร์ 12 เรื่อง และบทความวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า 20 เรื่อง ในจำนวนนี้มีบทความที่อยู่ในระดับดีมากหลายบทความ  ซึ่งจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร TCI กลุ่มที่ 1 และหากทุกท่านสนใจติดตามอ่านบทความฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://sites.google.com/kku.ac.th/watpon26

 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ทางคณะผู้ดำเนินงานได้มีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นซึ่งจะอบรมก่อนการประชุม 8 หลักสูตร และหลังจากประชุมอีก 5 หลักสูตร ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


งานวัดผลและวิจัยสัมพันธ์เกิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่า ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่ผลิต มหาบัณฑิตทางการวัดผลการศึกษาหลายแห่งคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสดร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ พิษณุโลก (มหาวิทยาลัยนเรศวร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในสถาบันเหล่านี้น่าจะมี การร่วมกันประชุมสัมมนาเพื่อที่จะทำการแลกเปลี่ยนสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ความรู้ในเนื้อหาสาระของการวัดผล วิจัยและสถิติ ความรู้และเทคนิคในวิธีการในสาขาดังกล่าว รายงานและวิจัยของ นิสิตและคณาจารย์แต่ละแห่ง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในทางด้านวิชาการและในด้านของการผลิตบุคลากรทางการวัดผลและวิจัยทางการศึกษา ได้มีการเรียนรู้จากกันและกัน และเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในการผลิตบุคลากร ชั้นนำในการวัดผล วิจัยและสถิติ และความก้าวหน้าในด้านวิชาการทางการวัดผล วิจัยและสถิติ ได้มากยิ่งขึ้น มีความสามัคคี กลมเกลียวระหว่างคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง

 

        เพี่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่จะให้บรรลุผลดังกล่าวได้ ดร.บุญชม ศรีสะอาด และคณาจารย์ทางการวัดผลการศึกษา มศว. มหาสารคาม ได้เสนอโครงการจัดงานไปยัง ดร.สุธรรม์จันทร์หอม หัวหน้าภาควิชาประเมินและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตกลงกันว่าจะเริ่มจัดงานตามโครงการดังกล่าว ต่อมา รศ.นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์ ซึ่งรับผิดชอบต่อจาก ดร.สุธรรม์ จันทร์หอม ได้เสนอให้ มศว. มหาสารคาม รับเป็นเจ้าภาพจัดงานปีแรก มศว. มหาสารคาม จึงรับเป็นเจ้าภาพจัดงานปีแรกในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2533 จุดมุ่งหมายของการจัดงาน


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 14/02/18 - 13:48  เปิดอ่าน 539 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม I AM STEM และ ACER-N 2018
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ศึกษาศาสตร์รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป. ลาว
คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูฯ ร่วมถวายพระพรพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9