ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 

 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมทีมวิจัย “การออกแบบสื่อเพื่อจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนตาบอด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” (Media Design for Art Education (Visiual Arts) Learning Mangement for The Blind Upper Secondary-School Student) (สาขาการศึกษา) ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี  

 
 

 

การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย สันติเวส อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมผู้วิจัย อันประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ชมุนี  รองศาสตราจารย์ อรอนงค์ ฤทธิ์ฤๅชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิวดี ทองป้อง อาจารย์ วินิจ มูลวิชา และอาจารย์ ไชยา หงษ์ณี  นำผลงานวิจัยเรื่อง เสนอขอรับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้รับการพิจารณาให้รางวัล พร้อมเข้ารับรางวัลจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

           สำหรับการวิจัยการออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นทุนวิจัยที่ได้รับงบประมาณจัดสรรการวิจัย ประเภททุนวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2557 จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยงานวิจัยนี้เป็นการออกแบบสื่อและแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาศิลปะสาขาทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยประวัติศาสตร์ศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ศิลปวิจารณ์ และศิลปะปฏิบัติ ได้แก่ การวาดภาพระบายสีด้วยเสียงบนคอมพิวเตอร์ การปั้นดินน้ำมัน เป็นต้น โดยใช้การเรียนร่วมทั้งนักเรียนตาบอดและนักเรียนทั่วไปที่มองเห็น มีวิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาและการวิจัยประยุกต์ โครงการวิจัยได้รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE583013

           ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การออกแบบสื่อการเรียนรู้นี้ได้เลือกใช้วัสดุที่สามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องถิ่นและร้านเครื่องเขียนทั่วไป ขั้นตอนการผลิตที่ง่าย ทำซ้ำได้ ผลิตเองได้โดยบุคลากรของโรงเรียน หรือให้นักเรียนทั่วไปช่วยทำสื่อโดยให้เป็นแบบฝึกหัด และโรงเรียนหรือหน่วยงานสามารถแจกจ่ายหรือแบ่งปันกันได้เป็นระบบเครือข่ายอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อทดลองใช้สื่อประกอบแผนการเรียนรู้นี้สามารถช่วยให้นักเรียนตาบอดเรียนรู้ในวิชาศิลปะสาขาทัศนศิลป์ได้ในระดับที่ดี กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจและเกิดความสุขในการร่วมกิจกรรม นักเรียนตาบอดรู้สึกว่าตนเองได้รับโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา มีความสุขที่ได้เรียนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560  จำนวน 33 ผลงาน ในสาขาวิชาการต่าง ๆ รวม 12 สาขาวิชาการ โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561  ในระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครภายใต้รูปแบบกิจกรรม “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” เพื่อเป็นการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ

 

ข้อมูลข่าว : https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0015246&l=th

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 14/02/18 - 13:44  เปิดอ่าน 150 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม I AM STEM และ ACER-N 2018
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ศึกษาศาสตร์รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป. ลาว
คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูฯ ร่วมถวายพระพรพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9