มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมการประชุมระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP)
 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP) International Conference XII: Innovation of Mathematics Education through Lesson Study  Textbook Development for SDGs, STEM, and Energy by Cross-border Education ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2561

 
 

 

นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะผู้บริหารคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะผู้บริหารจากศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครูในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา สาขาการสอนภาษาไทย และสาขาการสอนภาษาอังกฤษฯ(TESOL) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรวมทั้งสิ้น 95 คน ร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP) International Conference XII: Innovation of Mathematics Education through Lesson Study Textbook Development for SDGs, STEM, and Energy by Cross-border Education” โดยความร่วมมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ University of Tsukuba, Japan APEC Lesson Study โดย APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP) International Conference การจัดการประชุมขึ้นทุกปี ปีละ 2 ครั้ง และเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา


การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP) International Conference XII: Innovation of Mathematics Education through Lesson Study Textbook Development for SDGs, STEM, and Energy by Cross-border Education โดยมหาวิทยาลัย ขอนแก่นได้ร่วมดำเนินการกับมหาวิทยาลัยทางการศึกษา อันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น University of Tsukuba มากว่า 12 ปี โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกระทรวงต่างประเทศ ในปีนี้ การประชุมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2561 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากดังนี้

1. University of Tsukuba และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะ เจ้าภาพร่วมจัดการประชุม

2. National Institute for School Teachers and Staffs Development (NITS), Japan

3. Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)

4. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในนาม กระทรวงศึกษาธิการ

5. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (Centre of Excellence in Mathematics)

6. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9. The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)ในวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์  2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อาจารย์พวงทอง พูลเรือง  รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  อาจารย์ ดร.ปาริชาติ แสนนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมทั้งสินจำนวน 44 คน  ได้มาศึกษาดูงาน ณ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS) ซึ่งการศึกษาดูงานดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ National Institute for School Teachers and Staff Development (NITS)  โดยครั้งนี้ได้ร่วมเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของสถาบัน NITS จาก Ms.Teruko Ohno  ตำแหน่ง Director general affair and Planning Section  Mr.Tsutomu Takaguchi  ตำแหน่ง Duputy Chief Executive และ Ms.Mizuho Horiuchi  ตำแหน่ง Chief Planner of Teacher Training Department of Planning and Implementation และในโอกาสนี้ได้เข้าร่วมสังเกตการอบรมของครูญี่ปุ่น  ซี่งได้จัดโปรแกรมนี้ทางสถาบันได้จัดให้เป็นกรณีพิเศษภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบัน


วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วม พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APEC-UNESCO-Tsukuba International Conference Japanese Lesson Study and Textbook Development ณ Tokyo Campus, University of Tsukuba โดยมี Prof. Dr. Kyosuke Nagata อธิการบดี University of Tsukuba เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้การกล่าวต้อนรับและรายงานสิ่งที่ได้ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถัดจากนั้นจึงเป็นการกล่าวต้อนรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Ms. Tomoka Satomi, Director of International Affairs Division, Minister’s Secretariat, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น และ ดร. ลักษมณ สมานสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอุดมศึกษาระหว่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย แลถ่ายภาพรวมของผู้เข้าร่วมทุกคน บริเวณด้านหน้าห้องประชุม

 

ต่อมาเป็นการนำเสนอของ Keynote Speaker I โดย Prof. Dr. Masami Isoda, University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น Project Overseers และ Keynote Speaker II โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย Project Overseers ได้นำเสนอที่มาและการดำเนินการของโครงการในภาพรวม ถัดมาเป็นกิจกรรม Panel Discussion โดยเริ่มจากการนำเสนอเกี่ยวกับระบบการศึกษาและการพัฒนาครูของประเทศญี่ปุ่น Prof. Dr. Hiroyuki Kuno, Nagoya University, Mr. Akihide Osugi, National Institute for School Teachers and Staffs Development (NITS) และ Prof. Dr. Minoru Otani, Kanazawa University และร่วมตั้งประเด็นอภิปรายโดยผู้นำหน่วยงานการอบรมครูของประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น SEAMEO RECSAM ประเทศมาเลเซีย, SEAMEO-QiTEP ประเทศอินโดนีเซีย  


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 14/02/18 - 11:39  เปิดอ่าน 165 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม I AM STEM และ ACER-N 2018
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ศึกษาศาสตร์รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป. ลาว
คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูฯ ร่วมถวายพระพรพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9