ศึกษาศาตร์ร่วมพิธีเปิด อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดอบรมข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2  จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

 
 

 

 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต  อมาตยคง  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อเปิดการอบรม “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้” มีข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมอบรม จำนวน  139 คน ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาข้าราชการกลุ่มเป้าหมายด้านการเป็นผู้นำ (Leadership Role) และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 2) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต โดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติและประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  3) เพื่อสร้างพันมิตรและสร้างเสริมการทำงานอย่างบูรณาการ (Creating Partnership and Relationship) และการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ(Creating Alignment and Accountability) 4) เพื่อรับทราบแนวคิดของข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ 5) เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจ และได้พักผ่อนคลายจากสภาพการทำงานที่กดดันและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายจากการทำงานในพื้นที่เป็นการชั่วคราว

 

การฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยภาคการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มการศึกษาดูงาน การประยุกต์แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาสถาปัตยกรรม และจิตรกรรมไทย ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ศึกษาวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมล้านช้าง ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านนาข่า  การตรวจสุขภาพร่างกายโดยคณะเทคนิคการแพทย์ และศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในอำเภอเมืองขอนแก่น  เป็นต้น

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 14/02/18 - 11:32  เปิดอ่าน 105 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม I AM STEM และ ACER-N 2018
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ศึกษาศาสตร์รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป. ลาว
คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูฯ ร่วมถวายพระพรพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9