ศึกษาศาตร์ร่วมพิธีเปิด อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดอบรมข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2  จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ระหว่างวันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

 
 

 

 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต  อมาตยคง  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อเปิดการอบรม “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้” มีข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมอบรม จำนวน  139 คน ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาข้าราชการกลุ่มเป้าหมายด้านการเป็นผู้นำ (Leadership Role) และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 2) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต โดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติและประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  3) เพื่อสร้างพันมิตรและสร้างเสริมการทำงานอย่างบูรณาการ (Creating Partnership and Relationship) และการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ(Creating Alignment and Accountability) 4) เพื่อรับทราบแนวคิดของข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ และข้อเสนอแนะอื่น ๆ 5) เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจ และได้พักผ่อนคลายจากสภาพการทำงานที่กดดันและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายจากการทำงานในพื้นที่เป็นการชั่วคราว

 

การฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยภาคการบรรยาย กิจกรรมกลุ่มการศึกษาดูงาน การประยุกต์แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาสถาปัตยกรรม และจิตรกรรมไทย ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ศึกษาวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมล้านช้าง ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านนาข่า  การตรวจสุขภาพร่างกายโดยคณะเทคนิคการแพทย์ และศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในอำเภอเมืองขอนแก่น  เป็นต้น

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 14/02/18 - 11:32  เปิดอ่าน 23 ครั้ง
 
 
 
 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561
เปิดปฐมฤกษ์ ศึกษาศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)