รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา    ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับสมัครดูที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/gs2018r1

1.       (รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา แยกเป็น แบบโควตา  แบบปกติทั่วไป (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2561)         กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา  2561   

 

รายการ

ภาคต้น

 

ภาคปลาย

แบบ ทั่วไป

 

โควตา

 

แบบทั่วไป

(รอบที่ 1)

แบบทั่วไป

(รอบที่ 2)

เฉพาะบางสาขาเท่านั้น

1. สมัคร ผ่านระบบออนไลน์

15 ม.ค.-31 มี.ค.61

14 พ.ค.-

14 มิ.ย.61

1 ส.ค. –  

30 ก.ย.61

2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือก

10  เม.ย.61

19 มิ.ย.61

5 ต.ค.61

3. สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)

-

21 เม.ย. 61

23 มิ.ย. 61

20  ต.ค. 61

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์    

-

9 พ.ค.61

3 ก.ค. 61

31 ต.ค. 61

5. สอบสัมภาษณ์ 

    

21 เม.ย.61

19 พ.ค.61

7 ก.ค.61

3  พ.ย.61

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

14 พ.ค.61

31 พ.ค.61

17 ก.ค.61

13 พ.ย.61

7. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (นักศึกษาต้องยื่นใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)

23-25

พ.ค.61

18-22

มิ.ย.61

23-25 ก.ค.61

28-30 พ.ย.61

8. ปฐมนิเทศนักศึกษา

6 ส.ค. 2561

4 ม.ค. 62

9. วันเปิดภาคการศึกษา

14 ส.ค. 61

7 ม.ค. 62

เงื่อนไขในการสมัครฯ เกี่ยวกับผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ

 

ตามระเบียบการรับสมัครฯ ปี 2561  กำหนดให้ผู้สมัครฯยื่นผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบจากสถาบันทดสอบ ดังนี้ การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. , TOEFL,  IELTS, TU-GET และ CU-TEP เป็นหลักฐานแสดงความรู้ทางภาษาอังกฤษ  ยื่นประกอบพร้อมกับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ในกรณีที่ผู้สมัครฯไม่มีผลการทดสอบฯ ให้ผู้สมัครๆ สมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ที่จัดสอบโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.ในระบบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://englishservices.kku.ac.th/app โทร 043-202319 

 

 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------

 

      หมายเหตุ   ผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณา ตรวจสอบชื่อการสมัครโดยจะต้องปรากฏ  “เลขที่ประจำตัวสอบ” หากพบว่าชื่อ A B C ยังไม่มีเครื่องหมายRครบทุกช่อง  ให้นักศึกษาดำเนินการเพิ่มข้อมูลโดยด่วน ภายในวันรับสมัครเท่านั้น      

   
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
วันที่ : 2/02/18 - 14:36  เปิดอ่าน 403 ครั้ง
 
 
 
 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561
เปิดปฐมฤกษ์ ศึกษาศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)