มข. กระชับความร่วมมือทางด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยทางการศึกษา อันดับ 1 ของประเทศเกาหลี
 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นกระชับความร่วมมือทางด้านการศึกษากับ Korea National University of Education (KNUE) ในระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ณ ประเทศเกาหลีใต้

 
 

 

ในระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดรกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รองศาสตราจารย์ ดรไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู สำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เดินทางไป เจรจาความร่วมมือในระดับลึก กับ Korea National University of Education (KNUE) ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูอันดับ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ โดยผลิตครูออกไปปีละ 10,000 กว่าคน รวมทั้งทำหน้าที่ฝึกอบรมครูประจำการและผู้บริหารโรงเรียนอีกเป็นจำนวนมาก

 

ในการเจรจาความร่วมมือครั้งนี้ Prof. Dr. Lew Hee-Chan อธิการบดีของ KNUE ซึ่งได้มีความร่วมมือกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการ APEC Lesson Study มากว่า 10 ปี เมื่อขึ้นดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้เดินทางมาลงนามความร่วมมือ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 และในครั้งนี้ อธิการบดีของ KNUE ได้เชิญท่านอธิการบดีพร้อม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ไปเจรจาความร่วมมือในหลายด้าน ดังต่อไปนี้

1. การสนับสนุนคณาจารย์ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของ KNUE เข้าร่วมนำเสนองานในการประชุมทางวิชาการประจำปี APEC/ICER ที่คณะศึกษาศาสตร์

2. จัดให้มี Mini symposium หรือ International seminar ในสาขา Mathematics and Science Education เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารของ KNUE และวารสารอื่น

3. สนับสนุนการจัดทำห้องสมุดทางการศึกษาขนาดเล็ก ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จากประสบการณ์ที่ KNUE กำลังจัดทำห้องสมุด สำหรับศตวรรษที่ 22

4. การสนับสนุนเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาษาและวัฒนธรรม เกาหลีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. การให้ทุนสนับสนุน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ จาก CLMV ที่ศึกษาอยู่ที่ มข. มีโอกาสเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่ KNUE

นอกจากการเจรจาความร่วมมือดังกล่าวแล้ว ยังได้เชิญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ A New Model of Mathematics Curriculum and Instruction System in Thailand แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก Department of Mathematics Education จำนวนกว่า 30 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นครูประจำการที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการสัมมนา The 2018 International Mathematics Education Colloquium

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 25/01/18 - 18:49  เปิดอ่าน 459 ครั้ง
 
 
 
 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561
เปิดปฐมฤกษ์ ศึกษาศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)