ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม ครบรอบ 54 ปี มข.
 

 

 

เมื่อวัน 25 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 554 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 54 ปี ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาต่างเข้าร่วมทำบุญในพิธีดังกล่าว

 
 

 

 

สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับเสริมความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน บูรพาจารย์ ผู้ล่วงลับ ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจน บุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวไทย ซึ่งพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้ มีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมพระเถระ ภิกษุสามเณรร่วม 554 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ให้ศีลให้พรแก่ผู้ร่วมพิธีนับพันคน และอีกมุมหนึ่งในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน นำทีมบุคลากร ตั้งโต๊ะให้บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี เพื่อร่วมบำเพ็ญทานสร้างกุศล อุทิศแด่บูรพาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ผู้ล่วงลับ สร้างความอิ่มเอมกายใจต่อผู้ร่วมพิธี บรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่นและศรัทธายิ่ง

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 25/01/18 - 10:09  เปิดอ่าน 86 ครั้ง
 
 
 
 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561
เปิดปฐมฤกษ์ ศึกษาศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)