เพิ่มเติม รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท โครงการ สควค . ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561
 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ทุนตามโครงการ สควค. ประเภท Premium  ปีการศึกษา 2561) 

รายละเอียดการรับสมัครดูที่ https://app.gs.kku.ac.th/gs/admissions/r/ps2018r1  

รับสมัครตามโครงการ สควค. ปีการศึกษา 2561 (ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2561)   

สิ่งที่ควรทราบและปฏิบัติ  

1. ผู้สมัคร  ต้องมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนฯ  ตามประกาศของ สสวท.  ดังนี้ 

-- ข้อความเพ่ิมเติม -- ตามประกาศ สสวท. ณ วันที่ 14 ก.พ. 2561 หน้าที่ 6-7  กลุ่มที่ 6 ผู้ที่เลือกสอบรับทุน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มข. (56คน) ตามไฟล์แนบท้าย  

2. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มี 2 ลักษณะ ที่ต้องใช้  คือ   

  2.1  ผลทดสอบทางภาษาอังกฤษตามเงือนไขทุน สควค.  และ 

  2.2  ผลการทดสอบภษาอังกฤษ ตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มข. ฉบับที่ 67/2559 

        (ผู้สมัคร ที่ยังไม่มีผลทดสอบทางภาษาอังกฤษ  ให้สมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ KKU-AELT ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ระยะเวลารับสมัคร  รอบที่ 1 :  15-25 ม.ค. 2561  และรอบที่ 2 :15-25 ก.พ. 2561) ระบบสมัครออนไลน์ KKU-AELTของคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

https://englishservices.kku.ac.th/app/   และ  Upload ใบสมัคร KKu-AELT  และ  ใบเสร็จการชำระเงินค่สมัคร  ในระบบการสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย มข. ภายในระยะเวลาการรับสมัคร (16ก.พ.-16มี.ค.61)    "ผลการทดสอบ KKU - AELT  ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการขอรับทุน สควค."

 

      หมายเหตุ   ผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณา ตรวจสอบชื่อการสมัครโดยจะต้องปรากฏ  “เลขที่ประจำตัวสอบ”หากพบว่าชื่อ A B C ยังไม่มีเครื่องหมายRครบทุกช่อง  ให้นักศึกษาดำเนินการเพิ่มข้อมูลโดยด่วน ภายในวันรับสมัครเท่านั้น      

 
 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

ตาราง แจ้งกำหนดการสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอักงฤษเชิงวิชาการ KKU-AELT  ที่จัดสอบโดย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข.  ในระบบสมัครออนไลน์ ได้ที่ 

https://englishservices.kku.ac.th/app/   

ครั้งที่    ระยะเวลารับสมัคร      สอบข้อเขียน     เวลาสอบ     ประกาศผลสอบ 
 1  15 -25 ม.ค. 2561 

   10-11 ก.พ. 2561

สอบวันละ 2 รอบ รอบละไม่เกิน 90 คน  

  09.00-12.00 น. และ 

  13.00-16.00 น.

  21 ก.พ. 2561   
 2  15-25 ก.พ. 2561 

   8-11 มี.ค. 2561 

สอบวันละ 2 รอบ รอบละไม่เกิน 90 คน 

  09.00-12.00 น. และ 

  13.00-16.00 น.

  21 มี.ค. 2561 


   
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
วันที่ : 22/01/18 - 11:28  เปิดอ่าน 707 ครั้ง
 
 
 
 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561
เปิดปฐมฤกษ์ ศึกษาศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)