สัมมนาบ่มเพาะความเป็นครูและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ณ ประเทศเวียดนาม
 

 

 

ในระหว่าง วันที่ 14-17 มกราคม 2561 รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และประธานกรรมการบริหารหลักสูตรคณิตศาสตรศึกษา พร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชาจำนวน 6 คน ได้นำนักศึกษาในสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี และบัณฑิตศึกษาทั้งโทและเอก จำนวน 284 คน รวม 7 รถบัส ไปสัมมนาในประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บ่มเพาะความเป็นครูและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การสื่อสารความคิดที่สลับซับซ้อนเพื่อการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการสถานการณ์ปัญหาใหม่ที่ไม่คุ้นเคย และการใช้มุมมองทางประวัติศาสตร์เพื่อการคาดการณ์อนาคต เป็นต้น

 
 

 

 

โดยในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ท่านรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวของเมืองเว้ได้มาต้อนรับคณะ และแชร์เรื่อง ราวของคณะสัมมนาในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวเมืองเว้

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 18/01/18 - 09:38  เปิดอ่าน 118 ครั้ง
 
 
 
 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561
เปิดปฐมฤกษ์ ศึกษาศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)