วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 รวบรวมกิจกรรมนันทนาการที่เสริมความรู้และทักษะของเด็กๆ จากนักศึกษา 9 สาขาวิชา และการจัดแสดงเด็กเล็ก การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ทางการทหาร และอุปกรรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมมอบทุนการศึกษา เมื่อวันเสารที่ 13 มกราคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดและ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน


 
 

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า “คณะศึกษาศาสตร์  ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี  โดยตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน  ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต  จึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  เพื่อให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ   สามารถบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างจริงจัง  สำหรับในปี พ.ศ.2561  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมวิชาการของนักศึกษาทั้ง 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา/  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา/สาขาวิชาศิลปศึกษา/ สาขาวิชาพลศึกษา/ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา/ สาขาวิชาสังคมศึกษา/ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น/สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ/ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยกิจกรรมการแสดงของหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงาน  ทหาร เทศบาลนครขอนแก่น เป็นต้น

นอกจากการจัดกิจกรรมด้านต่างๆแล้ว  คณะศึกษาศาสตร์ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน จึงได้มอบทุนการศึกษาจากเงิน “กองทุนการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์” และเงินที่รับบริจาคเพื่อดำเนินการจัดงานวันเด็กแก่นักเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๔๖ ทุน  โดยแยกเป็นทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 22 ทุนๆ ละ 1,000 บาท  และทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 24 ทุนๆ ละ 1,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,800 บาท”


นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  มีจุดประสงค์สำคัญคือ  การที่พวกเราจะได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมกำลังกันจัดงาน  และตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน  อันเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญยิ่งของชาติ  จากการรายงานของท่านประธานอำนวยการจัดงาน  ท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์   ทำให้ทราบว่าคณะศึกษาศาสตร์ ได้พัฒนาการจัดงานวันเด็กแห่งชาติมาเป็นระยะเวลานาน  กิจกรรมที่จัดล้วนมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของเด็กและเยาวชนทุกด้าน  อาทิเช่น  กิจกรรมทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งด้านความรู้  ทักษะความสามารถ  การส่งเสริมการแสดงออกอย่างอิสระ และสร้างสรรค์  นอกจากนี้ยังมีการมอบเงินทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจำนวนมาก  ถือได้ว่างานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๑ของคณะศึกษาศาสตร์จัดได้ยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี  และมีกิจกรรมครอบคลุมจุดมุ่งหมายทุกประการ ในโอกาสนี้  ผมขออวยพรให้เด็ก ๆ ทุกคน เป็นเด็กดี มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีความขยันหมั่นเพียร  ในการศึกษา  กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกที่ควร  ขอให้เด็ก ๆ  ระลึกถึงคำขวัญที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มอบให้ในปีนี้คือ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"  พร้อมทั้งขอให้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ”


วันเด็กแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2561 ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท ห้างร้านภาคเอกชนต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท บุคลากรกองกิจการนักศึกษา โรงแรมขวัญมอ, สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ และ ผศ.วรลาภ แสงวัฒนะชัย นอกจากนี้  ยังได้รับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารจากกองพันทหารม้า ที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร์,  กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย/ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น  จัดส่งหุ่นยนต์ดับเพลิงและรถดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยร่วมแสดงในงาน/ บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) จัดส่งรถไฟเล็ก 1 คัน เพื่อนำเด็กๆ เที่ยวชมสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น/ บริษัทแลคตาซอย สาขาขอนแก่น และ องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำผลิตภัณฑ์นมกล่องมาร่วมแจกให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมงาน/ และบ้านแอนด์บียอนด์ ขอนแก่น นำไอศกรีมมาร่วมสนับสนุนเพื่อแจกให้เด็กๆ

   

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 17/01/18 - 15:16  เปิดอ่าน 181 ครั้ง
 
 
 
 
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม I AM STEM และ ACER-N 2018
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ศึกษาศาสตร์รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป. ลาว
คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูฯ ร่วมถวายพระพรพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9