เชิดชูเกียรติผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2560
 

 

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ และ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2560

 
 

 

 

โดยมี ดร.นายณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน และ รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึก  ในการนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดี อย่างคับคั่ง ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

          ดร.นายณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความชื่นชมยินดี แด่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลต่างๆ เป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่าง สร้างผลงานอันทรงคุณค่า อำนวยประโยชน์อย่างสูงแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสังคม  เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนและครองงาน สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ  เป็นพลังใจอันสำคัญ ที่จะส่งเสริมให้ท่านทั้งหลาย ประกอบคุณงามความดี และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมสืบไป
           ผู้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลพระธาตุพนมทองคำ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ และ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประจำปี 2560 ประกอบด้วย

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1. นายวิรัช ชินวินิจกุล  ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์

2. นายวราวุธ สุธีธร   ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

3. รศ.ดร. สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ  ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพยาบาล

รางวัลพระธาตุพนมทองคำ   

1. นายตวง อันทะไชย (ประเภทบุคคล)

2. มูลนิธิโกลบอลฮิตาชิ  (ประเภทนิติบุคคล)

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

1. นายสนิท พรหมวงษ์

รางวัลศรีมอดินแดง

1. ศาสตราจารย์ดร.อนันต์ พลธานี (ประเภทบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ)

2. นางดรุณี  จันทร์เลิศฤทธิ์ (ประเภทบุคลากร สนับสนุน)       

รางวัลศรีกัลปพฤกษ์

นายปริญญา  ขินหนองจอก นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์

            ในช่วงท้าย  ผู้บริหารจากคณะ/หน่วยงานต่างๆ ได้มอบของที่ระลึก พร้อมช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และน่าภาคภูมิใจยิ่ง

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก กองสื่อสารองค์กร

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 19/12/17 - 09:47  เปิดอ่าน 146 ครั้ง
 
 
 
 
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ The 12th National Open Class
สมาคมผู้ปกครองฯ มอบ 100,000 บาท สมทบจัดตั้ง มูลนิธิ 50ปี ศึกษาศาสตร์
“วันผลิช่อที่สาธิต” พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาลโรงเรียนสาธิต มข.
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ก้าวสู้เส้นทางครูมืออาชีพ
“เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก”
คณบดีศึกษาศาสตร์ตัวแทนไทยร่วมเสวนา 15th JEF for SDGs ณ ประเทศญี่ปุ่น