Call for Papers: ประชุมวิชาการวัดผล ประเมินผล สถิติและวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 26
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล

 
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผลและวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า การวัดผล ประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา ของประเทศไทยในยุค 4.0” ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดด้านการวัดผล การประเมินผล สถิติ และการวิจัยทางการศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การบรรยายโดย Keynote Speaker ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป และการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นก่อนและหลังการประชุมสัมมนา จำนวน 8 หลักสูตร

โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอได้ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 

ติดต่อสอบถาม 082-589-0315  อีเมล: assessment.kku@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  https://sites.google.com/kku.ac.th/watpon26

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายจักรพงษ์ ทองผาย
วันที่ : 7/12/17 - 11:27  เปิดอ่าน 449 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมการประชุมระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP)
ศึกษาศาตร์ร่วมพิธีเปิด อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2