Call for Papers: ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ครั้งที่ 4
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ครั้งที่ 4 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซนเตอร์

 
 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย Washington State University สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กำหนดการจัดประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นผู้นำทางด้านการเรียนการสอน: การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Instructional Leadership: driving for professional learning community)” ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซนเตอร์ โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก Professor Kelly Ward และ Assoc. Prof. Dr. Paula Groves Price จาก Washington State University เป็น Keynote Speaker นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบการบรรยายในห้องสัมมนาย่อย และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ รวมทั้งการมอบรางวัลให้กับผู้นำเสนอที่มีผลงานโดดเด่นในวันจัดประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่งจะมีคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ทั้งจากเครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว

โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอได้ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561

สอบถามข้อมูล Tel: +66-6-5317-5463 (for English), 082-151-1294 (สำหรับภาษาไทย) อีเมล nicci.kku@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  https://sites.google.com/view/nicci2018kku 

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายจักรพงษ์ ทองผาย
วันที่ : 7/12/17 - 11:20  เปิดอ่าน 297 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมการประชุมระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP)
ศึกษาศาตร์ร่วมพิธีเปิด อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2