Call for Papers: ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ครั้งที่ 4
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ครั้งที่ 4 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซนเตอร์

 
 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย Washington State University สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กำหนดการจัดประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นผู้นำทางด้านการเรียนการสอน: การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Instructional Leadership: driving for professional learning community)” ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซนเตอร์ โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก Professor Kelly Ward และ Assoc. Prof. Dr. Paula Groves Price จาก Washington State University เป็น Keynote Speaker นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบการบรรยายในห้องสัมมนาย่อย และการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ รวมทั้งการมอบรางวัลให้กับผู้นำเสนอที่มีผลงานโดดเด่นในวันจัดประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่งจะมีคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ทั้งจากเครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว

โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอได้ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561

สอบถามข้อมูล Tel: +66-6-5317-5463 (for English), 082-151-1294 (สำหรับภาษาไทย) อีเมล nicci.kku@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  https://sites.google.com/view/nicci2018kku 

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายจักรพงษ์ ทองผาย
วันที่ : 7/12/17 - 11:20  เปิดอ่าน 475 ครั้ง
 
 
 
 
เปิดรับสมัครเพิ่มเติม!! โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นศึกษาศาสตร์ มข
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี 39ปี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการละสังขารของพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ศึกษาศาสตร์ร่วมยินดีครบรอบ 39 ปี คณะทัตแพทยศาสตร์ มข.
ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ณ โรงอาหาร คณะศึกษาศาสตร์ มข.