คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ World Association of Lesson Studies (WALS 2017)
 

ภาพบรรยากาศที่ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ถ่ายภาพรวมร่วมกับกรรมาธิการของ World Association of Lesson Studies ถ่ายเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม Toyoda Auditorium มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นและนายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ World Association of Lesson Studies (WALS 2017) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น และเข้าร่วมในฐานะกรรมาธิการของ World Association of Lesson Studies ตัวแทนประเทศไทย

 
 

ภาพบรรยากาศการถ่ายภาพรวมร่วมกันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการประชุม ถ่ายเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ หน้าตึก Engineering and Science มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น
 

 

โดยในครั้งนี้ มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 คน คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายสมาคมคณิตศาสตรศึกษา จำนวน 4 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) จำนวน 17 คน โดยได้รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับพิธีเปิดได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 จัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 900 คน จากทั้งหมด 35 ประเทศ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า จำนวน 265 ผลงาน และนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์จำนวน 60 ผลงาน โดยผลงานวิจัยทั้งหมดเป็นงานวิจัยของกลุ่มนักวิจัยที่ใช้การใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นพื้นที่วิจัยสำหรับนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน ได้นำเข้ามาใช้วิจัยและพัฒนาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2545 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 15 ปี

ในโอกาสการประชุมวิชาการสำคัญครั้งนี้  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในช่วง Invited Symposium 1 ในหัวข้อ APEC Session- Initiation of High Quality Lesson Study with Clear Objective for Students’ Development: The role of textbooks for improving the quality of learning in the case of Thailand ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โดยบรรยายร่วมกับ Prof.Masami Isoda, University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกันนี้มีผู้นำเสนอร่วม เป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แก่ รศ.เอื้อจิตร พัฒนจักร  ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการพวงทอง พูลเรือง ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี  ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง ดร.สมควร สีชมภู อาจารย์นิศากร บุญเสนา  และ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากนี้ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้บรรยายในหัวข้อ Open Approach Lesson Study as a model for Improving Teaching Mathematics โดยมีผู้เข้ารับฟังและสอบถามรายละเอียดเป็นจำนวนมาก

 

 

   

ภาพบรรยากาศที่ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง APEC Session- Initiation of High Quality Lesson Study with Clear Objective for Students’ Development: The role of textbooks for improving the quality of learning in the case of Thailand ในวันที
   

ภาพบรรยากาศที่ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง APEC Session- Initiation of High Quality Lesson Study with Clear Objective for Students’ Development: The role of textbooks for improving the quality of learning in the case of Thailand ในวันที
   

ภาพบรรยากาศที่ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ บรรยายพิเศษ เรื่อง APEC Session- Initiation of High Quality Lesson Study with Clear Objective for Students’ Development: The role of textbooks for improving the quality of learning in the case of Thailand ในวันที
   

ภาพบรรยากาศที่ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ บรรยายหัวข้อ Open Approach Lesson Study as a model for Improving Teaching Mathematics ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
   

ภาพบรรยากาศที่ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ บรรยายหัวข้อ Open Approach Lesson Study as a model for Improving Teaching Mathematics ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้เข้ารับฟังและสอบถามรายละเอียดเป็นจำนวนมาก
   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายสมเจตน์ แก้ววงษ์
วันที่ : 4/12/17 - 15:51  เปิดอ่าน 251 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
ศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ องค์การสวนสัตว์ในพระราชูปถัมภ์
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม I AM STEM และ ACER-N 2018
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น