ศึกษาศาสตร์ มข. เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการญี่ปุ่นศึกษาระดับชาติ
 

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560

 
 

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ JAPAN’S EDUCATION…RIGHT? การศึกษาญี่ปุ่น...สิทธิความถูกต้องเลี้ยวขวา?”พื่อเปิดโอกาสและเป็นพื้นที่ให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของญี่ปุ่นศึกษาอย่างรอบด้าน และเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ นายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ Mr. Norihiko Yoshioka ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560

 รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ กล่าวว่า “การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จะเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนงานวิชาการด้านภาษา วรรณกรรม สังคม ประวัติศาสตร์ และการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในด้านอัตลักษณ์ทางสังคม ความโดดเด่นสวยงามของศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการศึกษาและการทำงาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา นักการศึกษา นักศึกษา และนักวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านญี่ปุ่นศึกษา เพื่อการเข้าใจอย่างลึกซึ้งและเพื่อประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทย อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ”

รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ กล่าวว่า “สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยพัฒนาขึ้นมาจากเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับญี่ปุ่นในประเทศไทยทั้งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อทศวรรษที่แล้ว ด้วยความตระหนักว่าการศึกษาเพื่อเข้าใจมิตรประเทศสำคัญของไทยเป็นเรื่องสำคัญ จำเป็นและควรได้รับการส่งเสริม สำหรับหัวข้อการประชุมวิชาการในปีนี้คือ JAPAN’S EDUCATION…RIGHT? การศึกษาญี่ปุ่น...สิทธิ? ความถูกต้อง? เลี้ยวขวา?” จะเป็นการศึกษาประสบการณ์และปรากฏการณ์การศึกษาของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนดังกล่าวมาเป็นข้อคิดสำหรับประเทศไทย ในช่วงเวลาที่สถานการณ์การเมืองโลกดูเหมือนว่ากำลังจะเดินไปในทิศทาง “ขวา” มากขึ้น จึงน่าสนใจที่จะทบทวนและมองดูญี่ปุ่นว่ามีท่าทีอย่างไรและจะมีประเด็นใดบ้างที่ไทยควรคำนึง”

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการผลิตครู ให้บริการทางการศึกษาแก่ชุมชน ทำการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะเวลากว่า 50 ปีแล้ว โดยในปีนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้จัดการประชุมวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากจะได้รับเกียรติจากวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่นและนักวิชาการผู้ร่วมเสวนาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยแล้ว ยังมีบทความจากนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 20 บทความ จาก 15 มหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศไทยและจากประเทศญี่ปุ่น การนำเสนอบทความจัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การศึกษา วรรณคดีและวรรณกรรมญี่ปุ่น และสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ในปีนี้ยังได้จัดเวทีสันติไมตรีไทย – ญี่ปุ่น เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น โดยเป็นการนำเสนอบทความวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 6 บทความ จาก 5 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย”

สำหรับรูปแบบของการประชุมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นศึกษาชาวต่างประเทศ การเสวนาพิเศษในประเด็นด้านการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย เวทีสันติไมตรีไทย – ญี่ปุ่น เรื่อง ความาสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น และการนำเสนอผลงานวิจัย โดยแยกห้องประชุมย่อยตามประเด็นของการวิจัย 

   

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
   

รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ นายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย
   

Mr. Norihiko Yoshioka ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
   

Prof. Takuya Baba จาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก
   

(ซ้ายไปขวา) ผู้ร่วมเสวนาพิเศษ Assoc.Prof.Dr.Takayoshi Maki จาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น, รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ นายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย, และ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบ
   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวิทวัส ผาธรรม
วันที่ : 4/12/17 - 14:54  เปิดอ่าน 159 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
ศึกษาศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ องค์การสวนสัตว์ในพระราชูปถัมภ์
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2561
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับเกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม I AM STEM และ ACER-N 2018
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
รองคณบดีฝ่ายวางแผน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น