ขอแสดงความยินดี รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีประจำปี 2559 จาก สกว.
 

 

 

รองศาสตราจารย์ อรอนงค์  ฤทธิ์ฤาชัย และทีมวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมทีมวิจัยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย สันติเวส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2559  ด้านสาธารณะ หัวข้อ"การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Media Design for Art Education (Visual Arts) Learning Management for the Blind – Secondary – School Students"   ได้รับรางวัล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ


 
 

 

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 27/11/17 - 16:22  เปิดอ่าน 169 ครั้ง
 
 
 
 
เปิดรับสมัครเพิ่มเติม!! โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นศึกษาศาสตร์ มข
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี 39ปี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการละสังขารของพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ศึกษาศาสตร์ร่วมยินดีครบรอบ 39 ปี คณะทัตแพทยศาสตร์ มข.
ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ณ โรงอาหาร คณะศึกษาศาสตร์ มข.