ขอแสดงความยินดี รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีประจำปี 2559 จาก สกว.
 

 

 

รองศาสตราจารย์ อรอนงค์  ฤทธิ์ฤาชัย และทีมวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมทีมวิจัยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย สันติเวส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2559  ด้านสาธารณะ หัวข้อ"การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Media Design for Art Education (Visual Arts) Learning Management for the Blind – Secondary – School Students"   ได้รับรางวัล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ


 
 

 

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 27/11/17 - 16:22  เปิดอ่าน 108 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมการประชุมระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP)
ศึกษาศาตร์ร่วมพิธีเปิด อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2