แจ้ง สถานที่สอบสัมภาษณ์ โท-เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 : เสาร์ 4 พ.ย.60 เวลา 08.30 น.
 

คณะศึกษาศาสตร์  ขอแจ้ง  สถานที่สอบสัมภาษณ์ โท-เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 :   วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 

-  เวลา 08.30 น. รายงานตัว ณ ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1) คณะศึกษาศาสตร์    และ

-  เวลา  09.00 น. สัมภาษณ์  ณ ห้องสอบสาขาวิชา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดังนี้ 

 
 
 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.โท-ป.เอก

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา  2560

 

ระดับ/สาขาวิชา

วันที่สอบ

และ เวลาสอบฯ

ห้องสอบฯ

เอกสารประกอบการ

รายงานตัว

ระดับปริญญาเอก

คณิตศาสตรศึกษา

เสาร์ 4  พ.ย. 2560

-รายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ และ

-เข้าสอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น.  ห้อง 1368

 

1368

ส่งเค้าโครงวิจัย 1 เรื่อง และ

หนังสือรับรองประสบการณ์จากผู้บังคับบัญชา (แบบ บว.4)

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ

พัฒนาหลักสูตรและการสอน

 

เสาร์ 4  พ.ย. 2560

-รายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ และ

-เข้าสอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น.  ห้อง 1368  

1512

เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท ทุกสาขา

ที่ไม่ได้จบทางด้านการศึกษา (ถ้ามี) หลักฐานการมีวุฒิทางด้านการศึกษา หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โปรดนำใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) มาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา

 

 

 

เสาร์ 4  พ.ย. 2560

-รายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ และ

-เข้าสอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น.  ห้อง 1368  

1561

 

 

   
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
วันที่ : 30/10/17 - 11:03  เปิดอ่าน 501 ครั้ง
 
 
 
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอแนวคิดในการประชุมระดมสมองจัดโดยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MBA มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์