แจ้ง สถานที่สอบสัมภาษณ์ โท-เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 : เสาร์ 4 พ.ย.60 เวลา 08.30 น.
 

คณะศึกษาศาสตร์  ขอแจ้ง  สถานที่สอบสัมภาษณ์ โท-เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 :   วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 

-  เวลา 08.30 น. รายงานตัว ณ ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1) คณะศึกษาศาสตร์    และ

-  เวลา  09.00 น. สัมภาษณ์  ณ ห้องสอบสาขาวิชา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดังนี้ 

 
 
 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.โท-ป.เอก

คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา  2560

 

ระดับ/สาขาวิชา

วันที่สอบ

และ เวลาสอบฯ

ห้องสอบฯ

เอกสารประกอบการ

รายงานตัว

ระดับปริญญาเอก

คณิตศาสตรศึกษา

เสาร์ 4  พ.ย. 2560

-รายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ และ

-เข้าสอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น.  ห้อง 1368

 

1368

ส่งเค้าโครงวิจัย 1 เรื่อง และ

หนังสือรับรองประสบการณ์จากผู้บังคับบัญชา (แบบ บว.4)

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ

พัฒนาหลักสูตรและการสอน

 

เสาร์ 4  พ.ย. 2560

-รายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ และ

-เข้าสอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น.  ห้อง 1368  

1512

เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท ทุกสาขา

ที่ไม่ได้จบทางด้านการศึกษา (ถ้ามี) หลักฐานการมีวุฒิทางด้านการศึกษา หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โปรดนำใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) มาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขอยกเว้นการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา

 

 

 

เสาร์ 4  พ.ย. 2560

-รายงานตัว เวลา 08.30 น. ณ ห้องงานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ และ

-เข้าสอบสัมภาษณ์  เวลา 09.00 น.  ห้อง 1368  

1561

 

 

   
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
วันที่ : 30/10/17 - 11:03  เปิดอ่าน 398 ครั้ง
 
 
 
 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561
เปิดปฐมฤกษ์ ศึกษาศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)