“ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย ในงาน EDUCA 2017 งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี”
 

 

 

ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในการจัด งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 (EDUCA 2017) ภายใต้แนวคิด “Education 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 : From Policy to Classroom : จากนโยบายสู่ห้องเรียน” หวังสร้างครูไทยพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมช่วยเด็กไทยเติบโต รับมือความเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต

 
 

 

โดยในการจัดงานปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงศึกษาธิการและสถานเอกอัครราชทูตของประเทศชั้นนำด้านการศึกษา ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟินแลนด์ สิงคโปร์ ร่วมส่งวิทยากรและจัดหัวข้ออบรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวทางที่ดีในการยกระดับการศึกษาไทย กิจกรรมภายในงานปีนี้ประกอบด้วย การประชุมนานาชาติ (International Conference) การเสวนาพิเศษ “ทิศทางบ้านเมืองครุศึกษา” (Teacher Education Symposium) การสัมมนาพิเศษ (Special Seminar) ฟอรั่มครูใหญ่ (Principal Forum) รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) อีกกว่า 150 หัวข้อ โดยหลักสูตรทุกหลักสูตรของปีนี้ได้ผ่านเกณฑ์การรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ. จากสถาบันคุรุพัฒนา


งานวันแรกซึ่งเป็นพิธีเปิด มี ศาสตราจารย์ ดร.อารี สัณหฉวี ครูต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นประธานในพิธี และ คุณพิเสฐ จึงแย้มปิ่น ประธานอำนวยการ บมข.ปิโก(ไทยแลนด์) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดในฐานะเจ้าภาพร่วมหลัก และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 15 ปี ของนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทย” นอกจากนั้น ยังมีการจัดอบรมโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำ “คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนแนวใหม่” ในแบบที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ทำมากว่า 15ปี ให้กับคณะครูที่สนใจเข้าร่วมอบรม และในส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ ได้นำหนังสือเรียนที่ใช้ในโรงเรียนในโครงการมากว่า10 ปีมาแสดง และยังมีบู๊ธของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

     

ในฐานะที่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวถึงบทบาทของคณะว่า “จากที่ได้เคยมีการพูดถึงนวัตกรรม Lesson Study ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเข้าสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว ในปีนี้  ประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาเปิดพื้นที่เพื่อนำเสนองานทางการศึกษาของญี่ปุ่น ทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยทสึคุบะในนามของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือระดับลึก โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเสนอโครงการที่เรียกว่า EDU-Port ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาของญี่ปุ่น เช่น มหาวิทยาลัยกักกุเอ (Tokyo Gakkuei University) มหาวิทยาลัยทสึคุบะ (University of Tsukuba) สำนักพิมพ์เอกชนของญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่ง สถาบันพัฒนาครูแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น (NITS) โดยมีสถานทูตประเทศญี่ปุ่น และตัวแทนรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ประสานงานโดยใช้ EDUCA 2017 เป็นพื้นที่และเวทีกลาง ในการเผยแพร่การศึกษาของญี่ปุ่น

     “เราในฐานะเป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกับประเทศญี่ปุ่นในเรื่อง Lesson Study มากว่า 15 ปี ใน EDUCA 2017 นี้ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก ก็ถือว่ามีการขยับบทบาทการทำงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสู่พื้นที่การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย”

 

งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงประมาณเดือนตุลาคม มีจุดมุ่งหมายหลักคือการเป็นพื้นที่และเวทีกลาง เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน โดยในงาน มีวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และมีผู้ร่วมงานแต่ละปีกว่า 5 หมื่นคน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 20/10/17 - 15:12  เปิดอ่าน 189 ครั้ง
 
 
 
 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561
เปิดปฐมฤกษ์ ศึกษาศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)