“ศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย ในงาน EDUCA 2017 งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี”
 

 

 

ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัทปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในการจัด งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 (EDUCA 2017) ภายใต้แนวคิด “Education 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 : From Policy to Classroom : จากนโยบายสู่ห้องเรียน” หวังสร้างครูไทยพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมช่วยเด็กไทยเติบโต รับมือความเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต

 
 

 

โดยในการจัดงานปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงศึกษาธิการและสถานเอกอัครราชทูตของประเทศชั้นนำด้านการศึกษา ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟินแลนด์ สิงคโปร์ ร่วมส่งวิทยากรและจัดหัวข้ออบรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวทางที่ดีในการยกระดับการศึกษาไทย กิจกรรมภายในงานปีนี้ประกอบด้วย การประชุมนานาชาติ (International Conference) การเสวนาพิเศษ “ทิศทางบ้านเมืองครุศึกษา” (Teacher Education Symposium) การสัมมนาพิเศษ (Special Seminar) ฟอรั่มครูใหญ่ (Principal Forum) รวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) อีกกว่า 150 หัวข้อ โดยหลักสูตรทุกหลักสูตรของปีนี้ได้ผ่านเกณฑ์การรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ. จากสถาบันคุรุพัฒนา


งานวันแรกซึ่งเป็นพิธีเปิด มี ศาสตราจารย์ ดร.อารี สัณหฉวี ครูต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นประธานในพิธี และ คุณพิเสฐ จึงแย้มปิ่น ประธานอำนวยการ บมข.ปิโก(ไทยแลนด์) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและ รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดในฐานะเจ้าภาพร่วมหลัก และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 15 ปี ของนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทย” นอกจากนั้น ยังมีการจัดอบรมโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำ “คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนแนวใหม่” ในแบบที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ทำมากว่า 15ปี ให้กับคณะครูที่สนใจเข้าร่วมอบรม และในส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ ได้นำหนังสือเรียนที่ใช้ในโรงเรียนในโครงการมากว่า10 ปีมาแสดง และยังมีบู๊ธของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

     

ในฐานะที่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวถึงบทบาทของคณะว่า “จากที่ได้เคยมีการพูดถึงนวัตกรรม Lesson Study ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำเข้าสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว ในปีนี้  ประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาเปิดพื้นที่เพื่อนำเสนองานทางการศึกษาของญี่ปุ่น ทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยทสึคุบะในนามของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือระดับลึก โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเสนอโครงการที่เรียกว่า EDU-Port ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาของญี่ปุ่น เช่น มหาวิทยาลัยกักกุเอ (Tokyo Gakkuei University) มหาวิทยาลัยทสึคุบะ (University of Tsukuba) สำนักพิมพ์เอกชนของญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่ง สถาบันพัฒนาครูแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น (NITS) โดยมีสถานทูตประเทศญี่ปุ่น และตัวแทนรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ประสานงานโดยใช้ EDUCA 2017 เป็นพื้นที่และเวทีกลาง ในการเผยแพร่การศึกษาของญี่ปุ่น

     “เราในฐานะเป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกับประเทศญี่ปุ่นในเรื่อง Lesson Study มากว่า 15 ปี ใน EDUCA 2017 นี้ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก ก็ถือว่ามีการขยับบทบาทการทำงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสู่พื้นที่การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย”

 

งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู หรือ EDUCA จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงประมาณเดือนตุลาคม มีจุดมุ่งหมายหลักคือการเป็นพื้นที่และเวทีกลาง เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน โดยในงาน มีวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และมีผู้ร่วมงานแต่ละปีกว่า 5 หมื่นคน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 20/10/17 - 15:12  เปิดอ่าน 312 ครั้ง
 
 
 
 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอแนวคิดในการประชุมระดมสมองจัดโดยสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดมหกรรมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 50 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา MBA มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์