ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker การประชุมวิชาการที่เวียดนาม
 

 

ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับเชิญเป็น invited speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติ Teachers' and Educational Administrators’ Competences in the Context of Globalisation ณ Thai Nguyen University of Education ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560

 
 

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ "Teachers' and Educational Administrators’ Competences in the Context of Globalisation" ซึ่งจัดโดย Thai Nguyen University of Education  ณ เมือง Thai Nguyen ประเทศเวียดนาม  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสนใจ ประสบการณ์ และความท้าทายในการพัฒนาวิชาชีพครูในด้านสมรรถนะของผู้บริหารการศึกษาและครูผู้สอน ภายใต้บริบทของการศึกษาที่ไร้พรมแดนในปัจจุบัน โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • Teachers' and Educational Administrators’ Competences in the Context of Globalisation
  • Curriculum Development in Teacher Education and Educational Management Programs and Professional Developments Programs
  • Models of Training and Retraining Teachers and Educational Administrators in the Context of Globalisation
  • Innovation in Training and Professional Development Programs for Teachers and Educational Administrators

โดยมีนักวิชาการด้านวิชาชีพครูจากประเทศต่างๆ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ได้แก่

  • Prof. Yvonne Pratt Johnson, St. John University, the USA
  • Assoc. Prof. Peter Grootenboer, Griffith University, Australia
  • Dr. Sharon Tindall-Ford, University of Wollongong. Australia
  • Asst. Prof. Dr. Chokchai  Yuenyong, Khon Khaen University, Thailand
  • Assoc. Prof. Chih-Hung Wang, National Changhua University of Education, Taiwan

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://tueconference.dhsptn.edu.vn/ 

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายจักรพงษ์ ทองผาย
วันที่ : 16/10/17 - 15:35  เปิดอ่าน 208 ครั้ง
 
 
 
 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561
เปิดปฐมฤกษ์ ศึกษาศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)