แจ้ง ห้องสอบคัดเลือก เข้า ป.โท-ป.เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เสาร์ 14 ต.ค. 2560) ทุกสาขา ห้อง 1415
 

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข. ฉบับที่ 136/2560  ได้ประกาศรายชื่อผู้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560  โดยมีกำหนดการสอบข้อเขียน วิชาเฉพาะสาขา  ในวันเสาร์ที่  14 ตุลาคม  2560  เวลา  09.00-12.00 น.    นั้น  คณะศึกษาศาสตร์  ขอแจ้งเพ่ิมเติม คือ ทุกสาขาวิชา เข้าสอบที่ ห้อง 1415 (ชั้น 4) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย 

(รายชื่อผู้สมัครฯ ให้เป็นไปตาม ประกาศบัณฑิตวทิทยาลัย มข.)  

 

 
 
 
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
วันที่ : 10/10/17 - 10:30  เปิดอ่าน 556 ครั้ง
 
 
 
 
ญี่ปุ่น-ไทย ร่วมมือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระอุทิศถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะศึกษาศาสตร์จัด “ร้อยรักถักทอใจ สายสายใยมุทิตา” ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมในพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ The University of Missouri
ศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์