แจ้ง ห้องสอบคัดเลือก เข้า ป.โท-ป.เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (เสาร์ 14 ต.ค. 2560) ทุกสาขา ห้อง 1415
 

ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข. ฉบับที่ 136/2560  ได้ประกาศรายชื่อผู้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560  โดยมีกำหนดการสอบข้อเขียน วิชาเฉพาะสาขา  ในวันเสาร์ที่  14 ตุลาคม  2560  เวลา  09.00-12.00 น.    นั้น  คณะศึกษาศาสตร์  ขอแจ้งเพ่ิมเติม คือ ทุกสาขาวิชา เข้าสอบที่ ห้อง 1415 (ชั้น 4) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย 

(รายชื่อผู้สมัครฯ ให้เป็นไปตาม ประกาศบัณฑิตวทิทยาลัย มข.)  

 

 
 
 
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
วันที่ : 10/10/17 - 10:30  เปิดอ่าน 536 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 41 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
การบริหารการศึกษาจัดบรรยายพิเศษ “การบริการสถานศึกษายุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านคณิตศาสตรศึกษาโลก