49 ปี ครบรอบวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หน่วนงานต่างๆ และนักศึกษา ร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป นำโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์ วัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี รับบิณฑบาต และ บรรยายธรรม ในหัวข้อ “ฆราวาสชั้นเลิศ” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมถึงผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการประชุมครั้งแรกเพื่อก่อตั้ง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2511 ณ แผนกจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีส่วนสนับสนุนแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีหลักการและเหตุผลที่สำคัญ 3 ประการคือ  1) การขาดแคลนครูปริญญา  2) การขาดความสมดุลด้านคุณภาพการศึกษาระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  3) การขาดการวิจัยด้านการศึกษาและจิตวิทยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงจัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูปริญญาและอนุปริญญาสาขาวิชาต่างๆ ที่จะสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยร่วมมือกับกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ในการผลิตครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลิตโสตทัศนูปกรณ์ ตำรา และเอกสารการศึกษา ที่ส่งเสริมให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งทดลองและวิจัยวิธีการสอน การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมในการเตรียมครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่สอนในชนบท พร้อมให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาชนบทโดยปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเผยแพร่และให้บริการด้านการศึกษา การอบรมแก่ชุมชนและครูประจำการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และวิจัยปัญหาต่างๆ ด้านการศึกษาและจิตวิทยา ที่ช่วยให้เข้าใจสภาพบุคคลและสิ่งแวดล้อม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น อันจะช่วยเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป จากการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 19/2524 มีมติให้ถือว่า วันที่ 13 กันยายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมอบหมายให้ Dr.Jean Barry เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน และ ดร.สายสุรี จุติกุล เป็นคณบดีท่านแรกของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 15/09/17 - 13:19  เปิดอ่าน 266 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 41 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
การบริหารการศึกษาจัดบรรยายพิเศษ “การบริการสถานศึกษายุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านคณิตศาสตรศึกษาโลก