ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
 

 

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
ครบรอบ 49 ปี
ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวล 07.00 น. เป็นต้นไป

 

 
 
 

 

 

กำหนดการ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560

เวลา 07.00 - 12.00 น.

ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

07.00 - 08.30 น.        พิธีทำบุญตักบาตรภิกขุ ณ บริเวณหน้าคณะศึกษาศาสตร์

07.00 น.        ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ

                   พร้อมกัน ณ  บริเวณด้านหน้าคณะศึกษาศาสตร์

07.30 น.        ภิกขุจากวัดนาป่าพง คลองสิบ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 10 รูปเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

07.40 น.        ภิกขุรับบิณฑบาต

08.20 น.        เสร็จพิธี

08.30 น.        ผู้เข้าร่วมทำบุญรับประทานอาหารเช้า ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล (นักศึกษา)  

                   และ ED Club (ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และแขกผู้มีเกียรติ)                   

09.00 - 12.00 น.        กิจกรรมรับฟังการบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์

09.00 น.         ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม ณ หน้าห้องประชุมสายสุรี จุติกุล เข้าห้องประชุม

09.15 น.         รับชมวิดีทัศน์ แนะนำคณะศึกษาศาสตร์

                    รับชมวิดีทัศน์สื่อธรรมบรรยายเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท

10.00 - 12.00 น.        การบรรยายธรรมเรื่องฆราวาสชั้นเลิศ

                            โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล ประธานสงฆ์วัดนาป่าพง คลองสิบ จังหวัดปทุมธานี

 

หมายเหตุ :      1. การแต่งกาย :

                           ชุดไว้ทุกข์ (ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และแขกผู้มีเกียรติ)

                           ชุดเครื่องแบบ (นักศึกษา)                   

                 2. อาหารตักบาตร :

                             ควรเป็นอาหารพร้อมรับประทาน

 

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 4/09/17 - 17:06  เปิดอ่าน 3676 ครั้ง
 
 
 
 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561
เปิดปฐมฤกษ์ ศึกษาศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)