“ศึกษาศาสตร์ มข. กับการสร้างครู” คณบดี บรรยายพิเศษ ในวันพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2560
 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุม "พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

เพื่อพบปะพูดคุยและชี้แจงรายละเอียดในความร่วมมือจัดระบบการศึกษาให้บุตรหลานที่จะเข้าศึกษาในคณะฯ ได้ปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ต่อการเป็นนักศึกษาที่พึงประสงค์ต่อตนเอง คณาจารย์ ผู้ปกครองและผู้ใช้บัณฑิตทั่วประเทศ

ในกิจกรรมดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศึกษาศาสตร์ มข. กับการสร้างครู” จากนั้นเป็นการอภิปรายของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เรื่อง “หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน” ในส่วนของ “กิจกรรมนักศึกษา” อภิปรายโดย อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตามด้วยหัวข้อ “ทุนการศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา” อภิปรายโดย นายทองสุข ศีรี หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้ดำเนินการอภิปราย คือ อาจารย์สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ช่วงเช้าสิ้นสุดด้วยกิจกรรม สโมสรนักศึกษาพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมของการพบคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา ตามที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมห้องสมุดจีน แบรี่ ห้อง I-CLASS และพื้นที่ทำกิจกรรมของนักศึกษา

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 26/07/17 - 17:12  เปิดอ่าน 117 ครั้ง
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย "จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับทุนสนับสนุน"
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9
พลศึกษาสร้างชื่อเสียงอีกแล้ว
คณะศึกษาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
ศึกษาศาสตร์ร่วมถวายชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิดการประชุมระดับนานาชาติ AASIC 2017