ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 : วันที่ 31 ก.ค.2560
 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560  ตามปฏิทินการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560   ในวันจันทร์ที่  31 กรกฎาคม 2560 

 

เวลา 08.30-11.30  น.   นักศึกษารับปฐมนิเทศจากบัณฑิตวิทยาลัย มข.  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปนักศึกษาทุกคนแยกไปตามคณะที่เข้าศึกษาโดยนักศึกษาที่สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มีกำหนดการดำเนินงานดังนี้ 

 

***************************************

เวลา 13.00-13.20 .    ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ 

        เวลา 13.20-13.30 .  ชมวีดิทัศน์แนะนำคณะศึกษาศาสตร์

        เวลา 13.30-14.00 .  พิธีเปิดกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่  แนะนำคณาจารย์ 

                                   และบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาบัณฑิตศึกษาแนวใหม่”

                                     โดย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

                                   พิธีกรดำเนินรายการ    

                                     โดยอาจารย์ ดร.ปิยดา  สุดาทิพย์  

      เวลา 14.00-16.00  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

                                    และนักศึกษาแยกตามสาขาวิชาพบคณาจารย์ประจำ

                                    สาขาวิชาฯ ตามห้องต่าง ๆ ดังนี้  

 

สาขาวิชา

ห้อง

ชั้น

 

สาขาวิชา

ห้อง

ชั้น

1. ป.เอก สาขาหลักสูตรและการสอน

1535

5

 

8.  ป.โท   สาขา หลักสูตรและการสอน  (ทุกกลุ่มวิชาเฉพาะ)  และเวลา 14.00-14.30  น. ห้อง 1515  และ  แยกไปห้องแต่ละกลุ่มวิชาเฉพาะ  ดังนี้

2. ป.เอก-โท  สาขาคณิตศาสตรศึกษา

1368

3

3. ป.เอก-โท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

1212

2

8.1  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน

1515

5

4. ป.เอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

1373

3

8.2  การสอนภาษาไทย

1303

3

5. ป.โท  สาขาการบริหารการศึกษา    

1447

4

8.3  การสอนสังคมศึกษา

1301

3

6. ป.โท  สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา

1460

4

8.4  การสอนศิลปะ

1530

5

7. ป.โท  สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  (โครงการ สควค.)

1343

3

8.5  การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

1255

2

8.6  การสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี

1310

3

 
 
 

 

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
วันที่ : 21/07/17 - 13:17  เปิดอ่าน 561 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 40 ปี คณะเทคนิคการแพทย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 41 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข.
การบริหารการศึกษาจัดบรรยายพิเศษ “การบริการสถานศึกษายุคดิจิทัล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมด้านคณิตศาสตรศึกษาโลก