สาขาวิชาศิลปศึกษา ชนะเลิศอีกแล้ว
 

 

นางสาวศศินา โนนคู่เขตโขง และ นายธนพล ดีนอก นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติด (Infographicและคลิปวิดิโอ) เนื่องในวันต่อต่านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)ประจำปี 2560 ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 19 ปีขึ้นไป   ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร 

 
 
 

นางสาวศศินา โนนคู่เขตโขง และ นายธนพล ดีนอก นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติด (Infographicและคลิปวิดิโอ) เนื่องในวันต่อต่านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)ประจำปี 2560 ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 19 ปีขึ้นไป ซึ่งจัดการประกวดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม หน่วยงานกลางในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ภายใต้แนวคิด ผู้เสพคือผู้ป่วย”  ซึ่งได้ประกาศผลและมีพิธีมอบรางวัลไปเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร 2 ชั้น 3   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพฯ  ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตร 

ในการจัดประกวดครั้งนี้ สำนักงานป.ป.ส. มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงแนวทางในการเข้าถึงการบำบัดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ของทุกปี) ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติดทั้งนี้เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อกลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชนให้รับรู้และเข้าใจนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติดขอบรัฐบาล ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน

ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาเรียนตามหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับศิลปศึกษา  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก เป็นอาจารย์ประจำวิชา

 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาทั้งสองมา ณ โอกาส

 

 

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายทองสุข ศีรี
วันที่ : 6/07/17 - 11:16  เปิดอ่าน 209 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมการประชุมระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP)
ศึกษาศาตร์ร่วมพิธีเปิด อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2