ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (ขยายเวลรับผลงานถึง 31 สิงหาคม 2560)
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  ภายใต้หัวข้อ “JAPAN’S EDUCATION…RIGHT? การศึกษาญี่ปุ่น...สิทธิ? ความถูกต้อง? เลี้ยวขวา?มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย:   อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงาน:   งานวิชาการในหัวข้อทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษา

รูปแบบ:   การนำเสนอปากเปล่า 

บทความนำเสนอ ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ความยาว 10-15 หน้ากระดาษ A4 พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีคำสำคัญไม่เกิน  5 คำ

   แบบตัวอักษร:    

   ภาษาไทย Th Sarabun New14 พอยท์       ตัวอย่าง ญี่ปุ่นศึกษา

   ภาษาอังกฤษ Cordia New 14 พอยท์         ตัวอย่าง “Japanese Studies”

   ภาษาญี่ปุ่น MS Mincho 10 พอยท์             ตัวอย่าง 日本学

 

กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์:  ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560  31 สิงหาคม 2560

ส่งอีเมล์มาที่:  jsat2560@gmail.com (แนบไฟล์ .doc และไฟล์ PDF)

 

ชำระเงินค่าลงทะเบียน:

โอนเงินไปที่      บัญชีเงินฝากออมทรัพย์    

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ชื่อบัญชี: สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี: 235-230435-6

 

 ค่าลงทะเบียน (ชำระภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560)

 ·   ผู้นำเสนอผลงาน : 

 1. บุคคลทั่วไป  2,000 บาท (สมาคมฯ จะสนับสนุนที่พัก 1 คืนและอาหารในวันจัดประชุม)

           2. นักศึกษา  ไม่เก็บค่าลงทะเบียน (สมาคมฯ จะสนับสนุนที่พัก 1 คืนและอาหารในวันจัดประชุม)     

·   ผู้เข้าร่วมแต่ไม่นำเสนอผลงาน (ประสงค์จะรับเอกสารและอาหาร)  500 บาท

·  ผู้เข้าร่วมแต่ไม่นำเสนอผลงาน (ไม่ประสงค์จะรับเอกสารและอาหาร)  ไม่เก็บค่าลงทะเบียน


ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน:  https://goo.gl/forms/9a1mRd802cViIXgC3

 

หมายเหตุ

1. ผู้ที่นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ และบทความผ่านการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิบทความจะได้ตีพิมพ์ในวารสาร jsn Journal (TCI กลุ่ม 1)

2. ผลงานที่จะนำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำเสนอในที่ประชุมใดๆ มาก่อน

3. ผู้ที่นำเสนอบทความต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (ติดต่อสมาคมฯ http://jsat.or.th/)

4. สมาคมจะสนับสนุนค่าที่พัก 1 คืน และอาหารแก่ผู้นำเสนอบทความ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 043343452 ต่อ 303 โทรสาร 043343454

E-mail: jsat2560@gmail.com

 

 


   
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายจักรพงษ์ ทองผาย
วันที่ : 23/06/17 - 11:20  เปิดอ่าน 1690 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมการประชุมระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP)
ศึกษาศาตร์ร่วมพิธีเปิด อบรมข้าราชการจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 2