3 มหาวิทยาลัยในอินโดนีเซีย เร่งพัฒนาการสอนด้วยนวัตกรรม “การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด” เชิญคณบดีคณะศึกษาศาสตร์บรรยายพิเศษและลงนาม MOU
 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และในฐานะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย 3 แห่งในอินโดนีเซีย ได้แก่ Yogyakarta State University, Muhammadiyah University of Surakarta, และ Indonesia University of Education ให้เป็น keynote speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติและเข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม และ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

 
 

 

วันที่ 15 พฤษภาคม รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้เดินทางไปบรรยายพิเศษให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของ Faculty of Mathematics and Natural Science, Yogyakarta State University ในหัวข้อ Open Approach and Lesson Study: two innovations for improvement of learning and teaching mathematicsนอกจากนี้ ยังได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ Faculty of Mathematics and Natural Science, Yogyakarta State University ซึ่งทั้งสองสถาบันจะสนับสนุนความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตลอดถึงการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด จากนั้นในวันที่ 16 พฤษภาคม ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science (4th ICRIEMS) ซึ่งจัดโดย Yogyakarta State University โดยได้รับเชิญเป็น keynote speaker บรรยายในหัวข้อ An Open Approach incorporating Lesson Study: An Innovation for Teaching Whole Number Arithmetic

วันที่ 17 พฤษภาคม รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้เดินทางไปยังเมือง Surakarta เพื่อบรรยายพิเศษให้แก่อาจารย์และนักศึกษาของ Muhammadiyah University of Surakarta ในหัวข้อ “The Challenge of Education in Exponential Era” จากนั้นได้มีพิธีลงนาม MOU ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ของทั้งสองสถาบัน พร้อมกับหารือรายละเอียดความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ เช่น การส่งนักศึกษามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 24 พฤษภาคม รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้รับเชิญจาก Indonesia University of Education เมือง Bandung ให้เป็น keynote speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference in Mathematics and Science Education (ICMSE) โดยบรรยายในหัวข้อ “A Model for Curriculum Reform: Focusing on Research and Development Cycle”

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้ง สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และดำเนินงานต่อเนื่องมาจากงานของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา ซึ่งดูแลโครงการ APEC Lesson Study มามากกว่า 10 ปี โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นคือ การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งปัจจุบันได้ขยายผลไปยังโรงเรียนมากกว่า 100 แห่ง ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว ที่ได้ให้ความสนใจและส่งบุคลากรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในครั้งนี้ที่ 3 มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่จาก 3 เมืองของอินโดนีเซีย ซึ่งก่อตั้งในระยะเวลาใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตั้งเป้าที่จะนำนวัตกรรมนี้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้กล่าวต่ออีกว่า ตนได้นำเสนอบริบทของการเรียนการสอนในประเทศไทยก่อนการใช้นวัตกรรมนี้ ซึ่งสะท้อนผ่านผลการสอบต่างๆทั้งในระดับชาติ เช่น O-NET และ NT รวมถึงผลการสอบระดับนานาชาติ เช่น TIMSS และ PISA ตลอดจนหนังสือเรียนคณิตศาสตร์และวิธีการสอน จากนั้นนำเสนอประวัติศาสตร์ของการพัฒนาวิชาชีพครูของครูญี่ปุ่น ซึ่งใช้การศึกษาชั้นเรียน และวิธีการเริ่มต้นนำนวัตกรรมดังกล่าวเข้าสู่โรงเรียนและชั้นเรียนในประเทศไทย ตลอดถึงการทำงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยและครูที่โรงเรียน รวมถึงวิธีการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และตัวอย่างชั้นเรียนของญี่ปุ่นและไทย นอกจากนี้ ได้นำเสนอเกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาการเรียนการสอนของประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ยังได้นำเสนอประเด็นสำคัญ 4 ข้อสำหรับการปฏิรูปการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย 1) การศึกษาระบบหลักสูตรและการเรียนการสอน เช่น การเคลื่อนย้ายกระบวนทัศน์ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน จากการเน้นแต่เพียง ผลลัพธ์มาเน้นทั้ง ผลลัพธ์และกระบวนการ’ (Paradigm Shift form Products to Product – Process Approaches) และการขาดความเข้าใจด้าน วงจรวิจัยและการพัฒนาด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน เป็นต้น 2) การวิเคราะห์ระบบหลักสูตรและการเรียนการสอนในประเทศต่างๆ อาทิเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และไทย เพื่อพิจารณาองค์ประกอบของแต่ละขั้นตอนในวงจรวิจัยและการพัฒนา และนำเสนอโมเดลระบบหลักสูตรและการเรียนการสอนของไทยรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับวงจรวิจัยและพัฒนา 3) วิธีการแบบเปิดและการศึกษาชั้นเรียน (Open Approach and Lesson Study) ที่เน้นกระบวนการคิดของนักเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการ APEC Lesson Study ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และ 4) การปิดช่องว่างในวงจรวิจัยและพัฒนา เช่น การพัฒนาหนังสือเรียน และการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด  

 

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า จากการเข้าร่วมประชุมกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้สะท้อนได้ว่านักศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนนักการศึกษาชาวอินโดนีเซียต่างให้ความสนใจและกระตือรือร้นต่อเรื่องเครื่องมือในการพัฒนาวิธีการสอนเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากคำถามต่างๆ ที่มีการสอบถามในรายละเอียดของวิธีดำเนินการของวิธีการแบบเปิดและการศึกษาชั้นเรียน การนำไปปฏิบัติจริงในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจในประเด็นการนำการศึกษาชั้นเรียนมาใช้ในบริบทที่แตกต่างกันในประเทศต่างๆ รวมถึงเรื่องระบบหลักสูตรและการเรียนการสอน ว่าจะพัฒนาและดำเนินการอย่างไร เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ ซึ่งตนก็ได้ตั้งข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะว่า สำหรับภูมิปัญญาต่างๆ สามารถนำมาอยู่ในส่วนของการสร้างสถานการณ์เพื่อให้เชื่อมโยงกับโลกจริงของนักเรียนได้

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายจักรพงษ์ ทองผาย
วันที่ : 14/06/17 - 13:21  เปิดอ่าน 334 ครั้ง
 
 
 
 
พลศึกษาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศึกษาศาสตร์สืบสานประเพณี “สงกรานต์ศึกษาศาสตร์” ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีผู้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดหวัดขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับตำแหน่งใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 11 ปี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิธีเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2561