กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 11 The 11th National Open Class 2017
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมเปิดชั้นเรียน(Open Class)ระดับชาติครั้งที่11 เพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพครู และพัฒนาครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนอย่างมืออาชีพ

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์รวมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และสมาคมคณิตศาสตรศึกษา กิจกรรมเปิดชั้นเรียน(Open Class)ระดับชาติครั้งที่11 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 6 พฤษภาคม 2560

               รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า "กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ในครั้งนี้จะช่วยให้เห็นภาพของการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ผ่านการสาธิตการสอนของผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ซึ่งทำให้เห็นถึงความพยายามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านการศึกษาที่ต้องอาศัยระยะเวลาและความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข และการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่ขยายผลจากโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดที่ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนากระบวนการคิดของนักเรียนและเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลของจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้  มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเล็งเห็นถึงชั้นเรียนที่ให้คุณค่ากับแนวคิดของนักเรียนทุกคน และสามารถนำแนวทางการสอนโดยใช้นวัตกรรมทั้งสองนี้ต่อไปในอนาคต"

               สำหรับกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นกิจกรรมย่อย ภายใต้กิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาการ (Professional Learning Community: PLC) ที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการฯ สร้างชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพครู และเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษโดย Prof. Masami Isoda (มาซามิ อิโซดะ) จาก University of Tsukuba ผู้เชียวชาญด้าน Lesson Study จากประเทศญี่ปุ่น และการบรรยายพิเศษจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดของประเทศไทย ต่อด้วยกิจกรรมเปิดชั้นเรียนการสาธิตการสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ประถมศึกษาปีที่4 มัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่4 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเครือข่าย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและนักศึกษากว่า 1,290 คน

   

รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
   

Prof.Dr. Masami Isoda ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ข่าว :  บริพัตร  ทาสี กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 8/05/17 - 16:43  เปิดอ่าน 459 ครั้ง
 
 
 
 
เปิดรับสมัครเพิ่มเติม!! โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นศึกษาศาสตร์ มข
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี 39ปี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี แห่งการละสังขารของพระเทพวิทยาคม หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ศึกษาศาสตร์ร่วมยินดีครบรอบ 39 ปี คณะทัตแพทยศาสตร์ มข.
ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนาสถานศึกษาเครือข่ายร่วมผลิตบัณฑิต
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ณ โรงอาหาร คณะศึกษาศาสตร์ มข.