คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการสอน ด้าน Open Approach in Teaching Mathematics”
 

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับโล่เกียรติคุณในการพัฒนาอาจารย์และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับ การประกาศเกียรติคุณ การเป็นอาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน Open Approach in Teaching Mathematics จาก สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย ซึ่งท่านได้พัฒนาการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดยบูรณาการเข้ากับการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มาตั้งแต่ปี 2545 งานในครั้งนี้ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์พร้อมทั้งคณาจารย์จากเครือข่ายสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและเข้าร่วมฟังการบรรยายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางที่ดีในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 “Open Approach in Teaching Mathematics”

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  (ควอท) เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “Driving Thailand 4.0 and Higher Education Teaching and Learning Development” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสอดคล้อง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อสรรหาและเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยที่มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีความจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปด้านการศึกษา โดยมีอาจารย์ของสถาบันที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวนทั้งสิ้น 10 สถาบัน ได้แก่

1)      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2)      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3)      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4)      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5)      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

6)      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7)      มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

8)      มหาวิทยาลัยศรีปทุม

9)      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

 

กิจกรรมหลักๆ ครั้งนี้ได้แก่ การเสวนา เรื่อง “บทบาทของสถาบันในการพัฒนาอาจารย์และส่งเสริม

การจัดการเรียนการสอน” และการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางที่ดีในการจัดการเรียน

การสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยตัวแทนสถาบันและผู้ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากทั้ง 10 สถาบัน

   

รศ. ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
   

รศ. นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
   

รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ นายกสมาคมเครือข่าย การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
   

ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมการเสวนากับสถาบันที่ได้รับเชิดชูเกียรติ
   

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางที่ดีในการจัดการเรียนการสอน สำหรับศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ “Open Approach in Teaching Mathematics”
   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 10/04/17 - 11:06  เปิดอ่าน 419 ครั้ง
 
 
 
 
“ข่อยฮักเจ้าหลาย..มายสคูล (My School)” บวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ครบรอบ 50ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายวิจัยจัดอบรมการเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
ศึกษาศาสตร์เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย ในงาน ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2561
เหรียญแรกกีฬาเปตอง
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี 10ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น