ศึกษาศาสตร์ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาวิชาชีพครู “เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม” ประจำปีการศึกษา 2559
 

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม” ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
 

โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นการสร้างความทรงจำที่ดี ทั้งแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์การผลิตครูรุ่นใหม่ ออกสู่สังคมภายนอกอีกวาระหนึ่งอีกทั่งเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา ว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการเข้าสู่โลกวิชาชีพ เตรียมความพร้อมทั้งกาย วาจาและใจร่วมถึงปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการก้าวออกจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างมั่นใจ อย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาผลงานดีเด่นด้านการสอนและการผลิตสื่อการสอนและด้านการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม” และ อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช  แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  เป็นประธานกล่าวรายงาน

 

    อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช  แซ่จู กล่าวว่า“ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 วัน โดยวันแรก ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนายอำพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 ปัจจุบันกำรงตำแหน่งนายกสมาคมเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา” แล้วในวันที่สองได้เชิญศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรให้สอบติดครูผู้ช่วย” จากนั้นได้เชิญวิทยากรที่ชำนาญด้านการแนะแนวทางการสอบมาบรรยาย “แนวทางการเตรียมตัวสอบบรรจุครูผู้ช่วย” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีครูมืออาชีพ ในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี จำนวน 10 สาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น 407 คน ระดับปริญญาโท โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(สควค.) จำนวน 12 คน ซึ่งภายในกิจกรรมได้จัดให้มีคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 20 คน เป็นนักศึกษาที่สาขาวิชาได้เลือกเป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการสอนและการผลิตสื่อการสอน และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยสาขาวิชาได้พิจารณาจากผลงานการปฏิบัติงานในระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งนะักศึกษาได้ผ่านประสบการณ์ทั้งความทุกข์และความสุข ในการปฏิบัติและเปลี่ยนบทบาทของตนเองในภาระหน้าที่ครูเป็นอย่างมาก”

 

    รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “คุณสมบัติที่ดีนอกเหนือจากปริญญาที่ได้รับแล้วคือการเรียนรู้การเป็นครูในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีพฤติกรรมการคิด ศิลปะในการทำงาน ที่แตกต่างและใหม่อยู่เสมอ ต้องเปลี่ยนแปลง และทุมเท ที่จะเรียนรู้ว่าศิลปะในการทำงานควรจะเป็นอย่างไร เช่น การทำงานด้วยจิตอาสา การในความเคารพนบน้อมผู้อาวุโสกว่า เป้นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องไม่มากไปจนเกิดควรามรำคาญหรือน้อยไป จนน่าเกลียด บางคมชอบพยักหน้าสวัสดีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ถ้ายกมือไหว้ จะได้รับการไหว้ตอบ จึงต้องรู้ว่าความพอดีอยู่ตรงไหน และหัวใจสำคัญของการทำงานก็คือ หน่วยงานหรือองค์กรต้องมาก่อน ต้องคำนึงว่าผลประโยชน์ของส่วนงานต้องมาก่อนและผลประโยชน์ส่วนตน จะเกิดตามมาโดยไม่รู้ตัว สุดท้าย เมื่อจบออกไปแล้วอย่าลืม คณะฯ มหาวิทยาลัย อย่าลืมอาจารย์ เพราะที่นี้พร้อมจะต้อนรับทุกคนกลับบ้านเสมอ เพราะที่นี้คือบ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคน สิ่งหนึ่งที่จะขอย้ำคือ ขอให้ตระหนักว่าเรามีเครือข่ายเพื่อน เครือข่ายคณะฯ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเป็นิส่งสำคัญ แต่ถ้าไม่มีเราต้องสร้าง เพราะชีวิตประจำวันเราหนีไม่พ้นเครือข่ายอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าพวกเราทั้งหลายยังไม่มีเครือข่าย เราต้องรีบสร้าง ที่สำคัญต้องเป็นคนดี อย่าดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้อง และขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพและการทำงานตลอดไป ”

   

อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 16/03/17 - 11:40  เปิดอ่าน 321 ครั้ง
 
 
 
 
พลศึกษาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศึกษาศาสตร์สืบสานประเพณี “สงกรานต์ศึกษาศาสตร์” ประจำปี 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีผู้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดหวัดขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับตำแหน่งใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 11 ปี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิธีเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2561