ศึกษาศาสตร์ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาวิชาชีพครู “เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม” ประจำปีการศึกษา 2559
 

 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม” ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
 

โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นการสร้างความทรงจำที่ดี ทั้งแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์การผลิตครูรุ่นใหม่ ออกสู่สังคมภายนอกอีกวาระหนึ่งอีกทั่งเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา ว่าที่บัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการเข้าสู่โลกวิชาชีพ เตรียมความพร้อมทั้งกาย วาจาและใจร่วมถึงปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการก้าวออกจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างมั่นใจ อย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาผลงานดีเด่นด้านการสอนและการผลิตสื่อการสอนและด้านการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เปิดโลกวิชาชีพครูสู่สังคม” และ อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช  แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  เป็นประธานกล่าวรายงาน

 

    อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช  แซ่จู กล่าวว่า“ฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 วัน โดยวันแรก ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยนายอำพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 3 ปัจจุบันกำรงตำแหน่งนายกสมาคมเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา” แล้วในวันที่สองได้เชิญศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรให้สอบติดครูผู้ช่วย” จากนั้นได้เชิญวิทยากรที่ชำนาญด้านการแนะแนวทางการสอบมาบรรยาย “แนวทางการเตรียมตัวสอบบรรจุครูผู้ช่วย” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีครูมืออาชีพ ในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี จำนวน 10 สาขาวิชา จำนวนทั้งสิ้น 407 คน ระดับปริญญาโท โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(สควค.) จำนวน 12 คน ซึ่งภายในกิจกรรมได้จัดให้มีคัดเลือกนักศึกษาจำนวน 20 คน เป็นนักศึกษาที่สาขาวิชาได้เลือกเป็นนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการสอนและการผลิตสื่อการสอน และด้านการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยสาขาวิชาได้พิจารณาจากผลงานการปฏิบัติงานในระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ซึ่งนะักศึกษาได้ผ่านประสบการณ์ทั้งความทุกข์และความสุข ในการปฏิบัติและเปลี่ยนบทบาทของตนเองในภาระหน้าที่ครูเป็นอย่างมาก”

 

    รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวว่า “คุณสมบัติที่ดีนอกเหนือจากปริญญาที่ได้รับแล้วคือการเรียนรู้การเป็นครูในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีพฤติกรรมการคิด ศิลปะในการทำงาน ที่แตกต่างและใหม่อยู่เสมอ ต้องเปลี่ยนแปลง และทุมเท ที่จะเรียนรู้ว่าศิลปะในการทำงานควรจะเป็นอย่างไร เช่น การทำงานด้วยจิตอาสา การในความเคารพนบน้อมผู้อาวุโสกว่า เป้นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องไม่มากไปจนเกิดควรามรำคาญหรือน้อยไป จนน่าเกลียด บางคมชอบพยักหน้าสวัสดีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ถ้ายกมือไหว้ จะได้รับการไหว้ตอบ จึงต้องรู้ว่าความพอดีอยู่ตรงไหน และหัวใจสำคัญของการทำงานก็คือ หน่วยงานหรือองค์กรต้องมาก่อน ต้องคำนึงว่าผลประโยชน์ของส่วนงานต้องมาก่อนและผลประโยชน์ส่วนตน จะเกิดตามมาโดยไม่รู้ตัว สุดท้าย เมื่อจบออกไปแล้วอย่าลืม คณะฯ มหาวิทยาลัย อย่าลืมอาจารย์ เพราะที่นี้พร้อมจะต้อนรับทุกคนกลับบ้านเสมอ เพราะที่นี้คือบ้านที่อบอุ่นสำหรับทุกคน สิ่งหนึ่งที่จะขอย้ำคือ ขอให้ตระหนักว่าเรามีเครือข่ายเพื่อน เครือข่ายคณะฯ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเป็นิส่งสำคัญ แต่ถ้าไม่มีเราต้องสร้าง เพราะชีวิตประจำวันเราหนีไม่พ้นเครือข่ายอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าพวกเราทั้งหลายยังไม่มีเครือข่าย เราต้องรีบสร้าง ที่สำคัญต้องเป็นคนดี อย่าดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ถูกต้อง และขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพและการทำงานตลอดไป ”

   

อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 16/03/17 - 11:40  เปิดอ่าน 272 ครั้ง
 
 
 
 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561
เปิดปฐมฤกษ์ ศึกษาศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)