Computer Education Open House 2016
 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเปิดสาขาจัดกิจจกรรม Computer Education Open House 2016 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1447 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเปิดแสดงผลงานอันเกิดจากนวัตกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา และเป็นเวทีการนำเสนอโครงการงานคอมพิวเตอร์ศึกษา และ ยังเป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง อีกยังเป็นการฝึกนักศึกษาฝึกในการจัดกิจกรร ทิทรรศการและการจัดแข่งขันเพื่อเป็นแนวทางให้การพัฒวิชาชีพครูต่อไป

 
 

 

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจาก ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมในพิธีเปิด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา  กล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้ คณะครูอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ได้ทำความรู้จักกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังเป็นการฝึกการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะศักยภาพของนักศึกษาเองอีกด้วย”

    โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก การแข่งขันการสร้างการนำเสนอ PowerPoint การแข่งขันสร้าง Webpage และ การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Education 4.0 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 23/02/17 - 11:36  เปิดอ่าน 121 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์สืบสานประเพณีสงกรานต์ บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการสอน ด้าน Open Approach in Teaching Mathematics”
รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้รับการยกย่องและชื่นชมจาก Sato Yo International Scholarship Foundation (SISF) ประเทศญี่ปุ่น
ร่วมเป็นเกียรติ ครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ”
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมคณาจารย์เพื่อพัฒนาก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น