Computer Education Open House 2016
 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเปิดสาขาจัดกิจจกรรม Computer Education Open House 2016 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1447 ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเปิดแสดงผลงานอันเกิดจากนวัตกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา และเป็นเวทีการนำเสนอโครงการงานคอมพิวเตอร์ศึกษา และ ยังเป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง อีกยังเป็นการฝึกนักศึกษาฝึกในการจัดกิจกรร ทิทรรศการและการจัดแข่งขันเพื่อเป็นแนวทางให้การพัฒวิชาชีพครูต่อไป

 
 

 

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจาก ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมในพิธีเปิด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชวนา  กล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้ คณะครูอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ได้ทำความรู้จักกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังเป็นการฝึกการบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะศักยภาพของนักศึกษาเองอีกด้วย”

    โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งออกเป็น การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก การแข่งขันการสร้างการนำเสนอ PowerPoint การแข่งขันสร้าง Webpage และ การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Education 4.0 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 23/02/17 - 11:36  เปิดอ่าน 133 ครั้ง
 
 
 
 
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับเชิญเป็น keynote speaker ที่อินโดนีเซีย
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 38 ปีสำนักหอสมุด มข.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู "โครงการผลิตครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มข." และ "โครงการนักกีฬาชั้นเลิศ ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล" เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 31ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 11 The 11th National Open Class 2017
คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.