ศึกษาศาสตร์ ร่วมงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์
 

 

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน พร้อมด้วยบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดและร่วมตักบัตร บุญข้าวจี่วาเลนไทน์ ประจำปี 2560 ณ บริเวณริมบึงสีฐานและ อาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

 ในปัจจุบันวัฒนธรรมสมัยนิยมได้กลืนกินวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิม กระทั่งเกือบเลือนหายไป สิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถคงอยู่ได้นั้นต้องใช้การผสมผสานบูรณาการร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมสมัยนิยมและวัฒนธรรมดั้งเดิม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามและรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ

เช่นเดียวกับบุญข้าวจี่ หรือบุญเดือนสาม วัฒนธรรมตามวิถีของชุมชนชาวอีสาน  ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในหมู่หนุ่มสาวรุ่นใหม่ มักคุ้นเคยกับวันวาเลนไทน์มากกว่า  ฉะนั้นเพื่อให้คนหนุ่มสาวได้ฉลองความรักในเทศกาลวาเลนไทน์และมีโอกาสสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงบูรณาการระหว่างงานบุญข้าวจี่(วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติไทย)และวันวาเลนไทน์ (วัฒนธรรมสมัยนิยมจากชาติตะวันตก) กลายเป็นบุญข้าวจี่วาเลนไทน์  ภายใต้แนวคิดไม่หลงของเก่าไม่เมาของใหม่ โดยใช้กลยุทธ์ผสมผสานทางวัฒนธรรมให้เกิดการสืบทอดประเพณีอันงดงาม

         รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า งานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมอันดีงานแก่เยาวชน  ผ่านรูปแบบการจัดงานร่วมสมัย  ภายใต้แนวคิดไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่ โดยพยายามสอดแทรกแนวคิดและตีความหมายของความรักให้กว้างขึ้น โดยเฉพาะความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่นล้วนแต่เป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กัน ทั้งยังต้องการที่จะฟื้นฟู ค้นหาคุณค่า ความหมายที่ซ่อนแฝง ให้แก่เยาวชนได้ตระหนัก นำทั้งสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัย ผสานได้อย่างลงตัว

        “ชาวอีสานมีชีวิตผูกพันอยู่กับความเชื่อทางศาสนา  จึงมักมีประเพณีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตลอดปี เรียกว่าฮีต 12  โดยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน  ดังเช่น บุญข้าวจี่ นิยมจัดในราวกลางเดือนหรือปลายเดือนสาม  คือ  ภายหลังการทำบุญวันมาฆบูชา  (เดือนสาม ขึ้น ๑๔ ค่ำ) บุญข้าวจี่เป็นกิจกรรมร่วมของชุมชนหลายหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะคัดเลือกข้าวที่ดีที่สุดนำมาถวายเป็นพุทธบูชา มาผ่านกรรมวิธีจี่ข้าว(การนำข้าวเหนียวเป็นปั้นไปปิ้งไฟด้วยเตาถ่าน) เพื่อตักบาตรข้าวจี่ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์”   รศ.ดร. เกรียงไกร กล่าว

        ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายสืบสานฮีต 12 ท้องถิ่นให้ปรากฏเป็นรูปธรรม โดยมีโจทย์ว่าทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมกับคนในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน  ฉะนั้นจึงผลักดันกิจกรรมฮีต 12 สร้างความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และนักศึกษา  ผสานเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อช่วยกันสืบทอดประเพณีที่งดงามให้คงอยู่คู่ชาวไทยสืบไป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

บทความ : จิราพร ประทุมชัย กองสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 17/02/17 - 13:32  เปิดอ่าน 99 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์สืบสานประเพณีสงกรานต์ บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการสอน ด้าน Open Approach in Teaching Mathematics”
รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้รับการยกย่องและชื่นชมจาก Sato Yo International Scholarship Foundation (SISF) ประเทศญี่ปุ่น
ร่วมเป็นเกียรติ ครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ”
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมคณาจารย์เพื่อพัฒนาก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น