ศึกษาศาสตร์ร่วมนำร่องประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงาน ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 

 

 

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งรับราชาการครูในภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งยกระดับการศึกษา และแก้ปัญหาการโยกย้ายของครุในพื้นที่

 
 

 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮลเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี นายสุเมธ แย้มนุ่น ประธานอนุกรรมการคัดเลือกสถาบันผลิตครูและผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุม พร้อมนำเสนอแนวทางการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี  ฤกษ์จารี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย คณะอนุกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้แบ่งสถาบันฝ่ายผลิตครูในพื้นที่ตามเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ออกเป็น 10 เครือข่าย ได้แก่ 1) กรุงเทพฯ 2) เครือข่ายภาคกลางตอนบน 3) เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 4) เครือข่ายภาคตะวันออก 5) เครือข่ายตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 6) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 7) เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 8) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 9) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน และ 10) เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดยให้แต่ละเครือข่ายจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกพิจารณาการเข้าร่วมโครงการต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการนำร่องโดยเล่งเห็นว่า เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเข้มแข็งซึ่งมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแกน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 196 คน โดยแบ่งออกเป็น สถาบันฝ่ายผลิตครูของเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แห่งละ 3 คน, กศจ.จังหวัด/ศึกษาธิการภาค, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ครู, คณะอนุกรรมการคัดเลือก และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการระดมความคิด ร่วมถึงอภิปรายของหน่วยงานผู้ใช้ครูได้สะท้อนความต้องการ ความคาดหวังของการผลิตและพัฒนาครู เพื่อหาต้นแบบและรูปแบบ ความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อขยายไปยังเครือข่ายต่างๆ ต่อไป

   

นายสุเมธ แย้มนุ่น (กลาง)
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
   

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 31/01/17 - 15:35  เปิดอ่าน 150 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์สืบสานประเพณีสงกรานต์ บุญเดือนห้า แห่พระพุทธบูชา สมมาอาวุโส
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รับประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการสอน ด้าน Open Approach in Teaching Mathematics”
รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้รับการยกย่องและชื่นชมจาก Sato Yo International Scholarship Foundation (SISF) ประเทศญี่ปุ่น
ร่วมเป็นเกียรติ ครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ”
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมคณาจารย์เพื่อพัฒนาก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น