ศึกษาศาสตร์ร่วมนำร่องประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงาน ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 

 

 

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครู ในสถาบันที่มีคุณภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งรับราชาการครูในภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งยกระดับการศึกษา และแก้ปัญหาการโยกย้ายของครุในพื้นที่

 
 

 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮลเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี นายสุเมธ แย้มนุ่น ประธานอนุกรรมการคัดเลือกสถาบันผลิตครูและผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุม พร้อมนำเสนอแนวทางการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรี  ฤกษ์จารี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดย คณะอนุกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้แบ่งสถาบันฝ่ายผลิตครูในพื้นที่ตามเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ออกเป็น 10 เครือข่าย ได้แก่ 1) กรุงเทพฯ 2) เครือข่ายภาคกลางตอนบน 3) เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 4) เครือข่ายภาคตะวันออก 5) เครือข่ายตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 6) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 7) เครือข่ายภาคใต้ตอนบน 8) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 9) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน และ 10) เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง โดยให้แต่ละเครือข่ายจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกพิจารณาการเข้าร่วมโครงการต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการนำร่องโดยเล่งเห็นว่า เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความเข้มแข็งซึ่งมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแกน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 196 คน โดยแบ่งออกเป็น สถาบันฝ่ายผลิตครูของเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แห่งละ 3 คน, กศจ.จังหวัด/ศึกษาธิการภาค, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ครู, คณะอนุกรรมการคัดเลือก และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการระดมความคิด ร่วมถึงอภิปรายของหน่วยงานผู้ใช้ครูได้สะท้อนความต้องการ ความคาดหวังของการผลิตและพัฒนาครู เพื่อหาต้นแบบและรูปแบบ ความเป็นไปได้ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อขยายไปยังเครือข่ายต่างๆ ต่อไป

   

นายสุเมธ แย้มนุ่น (กลาง)
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์
   

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 31/01/17 - 15:35  เปิดอ่าน 578 ครั้ง
 
 
 
 
“ข่อยฮักเจ้าหลาย..มายสคูล (My School)” บวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ครบรอบ 50ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายวิจัยจัดอบรมการเขียนตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
ศึกษาศาสตร์เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย ในงาน ชื่นชมยินดีด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2561
เหรียญแรกกีฬาเปตอง
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี 10ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น