เปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 

 

 

ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการ โดยได้นำเอาโรงเรียนในเครือข่ายกว่า 10 โรงเรียน ห้องเรียนต้นแบบ และนวัตกรรมการศึกษา (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) มาแสดงในนิทรรศการ ในงานเปิดตัว “โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 2 เมษายน 2557

 
 

 

งานเปิดตัว “โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ศาสตราจารย์ นพ.วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวรายงาน

 

การจัดทำโครงการ “แก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม” เป็นโครงการต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 ซึ่งมีเป้าหมาย คือ 1. เพื่อกำจัดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและลดการเสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนในสตรีมีครรภ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.การเสริมไอโอดีนเพื่อเพิ่มไอคิวของเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.เพื่อยกพลสมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงการย่อยภายใต้โครงการดังกล่าว จำนวน 4 โครงการ ที่ดำเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ประกอบด้วย

1.โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2.โครงการเสริมไอโอดีนเสริมไอคิว

3.โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.โครงการแก้ปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “ขอขอบคุณและขอชื่นชมต่อความคิดริเริ่มในการประสานความร่วมมือและการเสริมหนุนในระหว่างกันของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ และการจุดประกาย รวมทั้งข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากท่าน ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จนเป็นที่มาของการเริ่มต้นโครงการและการแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในพิธีเปิดตัวโครงการ แก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน เป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่เป็น 1 ใน 3 ของประเทศ มีประชากรกว่า 20 ล้านคม เป็นภูมิภาคที่มีปัญหาและข้อจำกัดนานัปการ โดยเฉเพาะปัญหาทางด้านสุขภาพ การติดเชื้อทางพยาธิใบไม้ตับและการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีสูงสุดในประเทศ และสูงสุดในโลก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ มารดรและเด็กขาดสารไอโอดีน อันมีผลต่อการพัฒนาการทางสมองและสติปัญญา ตลอดจนปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่สูงที่สุดในประเทศ ถึงแม้จะมีความพยายามในการแก้ปัญหา และการพัฒนาปัญหาต่างๆ มาโดยตลอด แต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วน แต่จะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหากับอีกบางส่วน ทั้งนี้ เนื่องจากขาดการวิเคราะห์และมองปัญหาแบบองค์รวม จึงส่งผลให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนา ยังไม่ตรงกับประเด็นปัญหาดังที่กล่าวมา ดังนั้น โครงการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล่ำทางสังคม ซึ่งมีสโลแกนว่า KKU For Better Life หรือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จึงเป็นโครงการที่หลอมรวมและเชื่อมโยงปัญหาด้านสุขภาพ การศึกษาและความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็นตัวตั้งและบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ภายใต้การประสารความร่วมมือและการเสริมหนุนให้เกิดพลังแห่งการขับเคลื่อนโครงการสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ จากกระทรวงหลักทั้ง 3 ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ ผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ จะสามารถดำเนินโครงการและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้”

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยณะกรรมการโครงการฯ คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องของโครงการฯ และส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรปรครองส่วนท้องถื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมดำเนินโครงการทั้ง 4 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับสาธารณะ ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้้นที่ได้รับทราบและพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมและการขยายผลการดำเนินงาน และประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการในระยะต่อไป จึงได้จัดให้มีพิธีเปิดตัวโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการของโครงการทั้ง 4 และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ตลอดจนปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชน ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 1000 คน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 3/04/14 - 14:13  เปิดอ่าน 1246 ครั้ง
 
 
 
 
ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2561
เปิดปฐมฤกษ์ ศึกษาศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อจัดตั้ง มูลนิธิ 50 ปี ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์จัด 3กิจกรรมใหญ่ เนื่องในโอกาส 50ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วม workshop ในหัวข้อ DEVELOPING RESEARCH PROPOSALS
ศึกษาศาสตร์เจ้าภาพประชุมวิชาการระดับชาติวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย ร่วมทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 รางวัลระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)