ชื่อผู้ลงประกาศ : 
วันที่ :   เปิดอ่าน  ครั้ง
 
 
 
 
ฝ่ายวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มข. จัดบรรยายพิเศษ “ทิศทางและรูปแบบการวิจัยการผลิตและพัฒนาครู”
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการคุรุทายาท)
ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับบุคลากร จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เสวนาแนวปฏิบัติในการกำกับติดตามคุณภาพหลักสูตร
อาจารย์ ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้เกียรติเปิดนิทรรศการ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย”ขององค์การสหประชาชาติ
Call for Papers : เชิญส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2016