คณะศึกษาศาสตร์ มข.แกนนำ”ครูมืออาชีพ”
 

 

บัณฑิตครูทั่วอีสาน 617 คนในโครงการครูมืออาชีพพร้อมบรรจุเป็นข้าราชการครู พค.56 ศึกษาศาสตร์ มข.จัดปัจฉิมนิเทศ ประกาศหนุนใช้ศักยภาพสร้างบุคลากรคุณภาพเพิ่มโอกาสเด็กอีสานมีงานทำ

 
 

 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการ”ครูมืออาชีพ” โดยมีเป้าหมายเพื่อการผลิตครูที่มีความรู้ทางวิชาการ เชียวชาญทางวิชาชีพและมีอุดมการณ์ โดยการดึงดูดคนดี คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการฝึกปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น ซึ่งโครงการนี้มีการคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภุมิภาคที่มีความเชียวชาญและมีศักยภาพเป็นสถาบันฝ่ายผลิตครูในโครงการ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น 1 ในสถาบันของโครงการและเป็นแกนหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้นักศึกษาที่สมัครทุนของโครงการจะต้องมีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  นักศึกษาของโครงการเมื่อจบการศึกษาจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครู
       ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข. ได้กล่าวในงานการปัจฉิมนิเทศนิสิตนักศึกษาโครงการฯรุ่นปีการศึกษา 2554 ที่ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านในครั้งนี้ การปัจฉิมนิเทศนิสิตนักศึกษาโครงการครูมืออาชีพระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2556  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพครูเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และเพื่อสร้างเครือข่ายครูอันนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการ 617 คน ซึ่งเป็นรุ่น พ.ศ. 2554 ที่สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2556 พร้อมที่จะบรรจุเข้ารับราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเดือน พฤษภาคม 2556 นี้เอง
      ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข.ในฐานะประธานในพิธีกล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับครูมืออาชีพ การที่ทุกท่านมาถึงจุดนี้ย่อมหมายถึงความพร้อมด้านความรู้ในวิชาชีพที่จะไปพัฒนาการศึกษาของชาติ สร้างเด็กให้เป็นคนดีคนเก่ง แต่ขอให้ระลึกเสมอว่าการเรียนรู้ยังไม่จบสิ้นวิชาความรู้เป็นแค่พื้นฐานแต่ประสบการณ์ข้างหน้าคือบทเรียนสำคัญ ผมเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จและผ่านพ้นอุปสรรคนำความสำเร็จมาสู่ตนเองและประเทศชาติ
     สำหรับโครงการครูมืออาชีพ เดิมชื่อว่า โครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเปลี่ยนชื่อเมื่อเดือน พฤษภาคม 2555 โดยในรุ่นปีการศึกษา 2554  มีผู้ร่วมโครงการ 1,483 คน ซึ่งนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทุนครั้งนี้ถึง 150 คน ทั้งนี้ได้มีการปัจฉิมนิเทศไปยังภาคต่างๆ ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี อาจารย์ผู้ดูแลจากสถาบันต่างๆ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักวิชาการมาร่วมงาน พร้อมด้วย คุณ วัฒนาพร สุขพรต ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนและพัฒนากำลังคน สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา มาเป็นผู้แทนของ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการบรรยายในหลายหัวข้ออาทิ การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะตามความต้องดารของศตวรรษที่ 21 โดย ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ  และการเสวนากลุ่มย่อย เส้นทางของวิชาชีพครูในระบบโรงเรียน
   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ครูมืออาชีพสามารถติดตามคสามเคลื่อนไหวข่าวสารได้ที่

website: http://ednet.kku.ac.th/~edkku-alumni/

Facebook: http://www.facebook.com/pages/โครงการปัจฉิมนิเทศ-นศ-ทุนครูมืออาชีพ/510116339026525

Facebook: http://www.facebook.com/groups/512607922108715/ (คุรุอีสานตรีชลธาร) 
ชื่อผู้ลงประกาศ : อาจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์
วันที่ : 1/04/13 - 07:44  เปิดอ่าน 850 ครั้ง