นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับทุน Skemp fund จำนวน 6 ทุน สูงที่สุดในจำนวนประเทศที่เข้าร่วม PME 36
 

 

     ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรีอินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ  แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและอภิปราย Plenary Panelในหัวข้อ Mathematical Opportunities for Students with Disabilitiesในการประชุม PME36 ซึ่งจัดขึ้นที่ Wesley Girl’s High School เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ในการนำเสนอและอภิปรายมีเนื้อหาเกี่ยวกับ“Opportunities to Learn in Mathematics” โดย Richard Barwell, Karin Brodie, Lulu Healy, Jean-baptiste Lagrange, K. Subramaniam มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนหลายร้อยคนเข้าฟังซึ่งผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้มีความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ประเด็นเรื่อง โอกาสในการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็กพิเศษ ได้รับความสนใจในการประชุม PME ในระดับ Plenary Panal

 
 

 

     นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับทุน Skemp fund จำนวน 6 ทุน สูงที่สุดในจำนวนประเทศที่เข้าร่วม PME 36

     เวลา 14.00 - 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจักร นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา พร้อมด้วย นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา เข้าร่วมประชุม Annual General Meeting ณ ห้องประชุม Auditorium โดยในการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงการประชุมประจำปี วาระการประชุมประกอบไปด้วย 10 วาระ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
     1. การเปิดการประชุม
     2. การรับรองวาระการประชุม
     3. การเลือกตั้งคณะกรรมการ PME(International Committee of PME)
     4. การรายงานผลการดำเนินงาน: รายงานบทสรุปผลงานของ President’s Portfolio Group (PPG), the Vice President Portfolio Group (VPG) และ the Secretary Portfolio Group (SPG)
     5. รายงานการเงินงบประมาณการดำเนินงาน Skempfund และกองทุนสำรองค่าใช้จ่ายของการประชุม ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมประชุม PME36 นักศึกษาสาขาวิชาคณิตสาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับทุน Skemp fund จำนวน 6 ทุน ทุนละ 660 Euro รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,960 Euro
     6. การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบางส่วนที่เกี่ยวกับ PME
     7. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำProceedingsในการประชุมครั้งต่อไป
     8. กฎระเบียบสำหรับการนำเสนอและอภิปรายในPlenary Session ในการประชุม PME
     9. วาระอื่น ๆ
     10. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมPME ในครั้งต่อไป โดย PME37 จะจัดขึ้นที่เมือง Kiel ประเทศ Germanyปี2013และ PME38 จะจัดขึ้นที่เมือง Vancouver ประเทศ Canada ปี 2014

     ในระหว่างการประชุม ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมกันอภิปรายและสรุปความคิดเห็นร่วมกันเพื่อให้เป็นมติของที่ประชุมและนำไปปฏิบัติใช้ในการประชุม PME คราวถัดไป

     เวลา 18:00-21:00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณของการประชุม PME36 ในระหว่างงานเลี้ยง ท่านคณบดีได้พบปะพูดคุยกับ Prof. Fou-Lai Lin อดีตประธาน PME เกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุม PME36 ของกลุ่มคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการกลุ่มใหญ่ที่เข้าร่วมในPME36

     นอกจากนี้ ยังมี Prof. De Bock, Dirk จากเบลเยี่ยมได้เข้ามาพูดคุยกับท่านคณบดี โดยมีความสนใจอย่างยิ่งในการนำ Lesson Study มาปรับใช้ในประเทศไทย และเชิญชวนกลุ่มนักวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาที่จะจัดขึ้นที่ประเทศเบลเยี่ยมด้วย

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นางสาวอารีรัตน์ วสุริย์
วันที่ : 31/07/12 - 20:54  เปิดอ่าน 473 ครั้ง